SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
7
8
7
1
7
Tin tức sự kiện 22 Tháng Tám 2012 2:00:00 CH

Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 3792/QĐ-UBND về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế công văn số 8088/UBND-TM ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư.

Theo quy định của quyết định này, đối tượng áp dụng gồm có:

a/ Cán bộ, công chức tại các trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân của Ủy ban nhân dân thành phố; các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị và đơn phản ánh.

b/ Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị và đơn phản ánh tại trụ sở tiếp công dân họăc địa điểm tiếp công dân.

c/ Cán bộ, công chức; sĩ quan và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

d/ Cán bộ, công chức đuợc cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị và đơn phản ánh.

e/ Cán bộ, công chức (bao gồm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định) được cấp có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền giao nhiệm vụ tham mưu lập hồ sơ, rà sóat hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị và đơn phản ánh.

Mức chi:

a/ Cán bộ, công chức thuộc đối tượng quy định tại điểm a và b mà chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được bồi dưỡng mức 100.000đồng/ngày/người.

b/ Cán bộ, công chức thuộc thuộc đối tượng quy định tại điểm a và b mà đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được bồi dưỡng mức 80.000đồng/ngày/người.

c/ Các đối tượng tham gia phối hợp làm nhiệm vụ tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân theo quy định tại điểm c được bồi dưỡng mức 50.000 đồng/ngày/người.

d/ Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư quy định tại điểm d được bồi dưỡng mức 50.0000đồng/ngày/người.

e/ Cán bộ, công chức quy định tại điểm e khi làm nhiêm vụ được bồi dưỡng mức 200.000 đồng/hồ sơ (với định mức một hồ sơ không quá 04 ngày tiếp dân, với mức: 50.000 đồng/ngày) nhưng mức tối đa không vượt quá 800.000 đồng/người/tháng (04 hồ sơ/người/tháng). Mức chi tối đa quy định tại điểm này không áp dụng đối với các mức chi tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d nêu trên.


Số lượt người xem: 6489    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA