SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
6
7
2
0
Tin tức sự kiện 25 Tháng Sáu 2018 10:45:00 SA

Quận 11 ban hành Kế hoạch tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật chuyên đề tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn Quận 11 năm 2018

Ngày 22/6/2018, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành Kế hoạch tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật chuyên đề tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn Quận 11 năm 2018.

Nhằm đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn quận phù hợp, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thành phố. Kịp thời phát hiện, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái quy định, không phù hợp, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận. Kế hoạch tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật chuyên đề tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn Quận 11 năm 2018 với những nhiệm vụ trọng tâm sau:  

* Phạm vi, đối tượng rà soát:

Các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc quận tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do mình tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận soạn thảo, ban hành còn hiệu lực có quy định liên quan đến lĩnh vực tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường ban hành còn hiệu lực có quy định liên quan đến lĩnh vực tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Bên cạnh đối tượng rà soát chính như trên, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường có thể nghiên cứu, rà soát thêm các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, thành phố và quận ban hành, từ đó có ý kiến đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp.

* Nội dung rà soát:

Nghiên cứu rà soát, đánh giá tính phù hợp, thống nhất, khả thi, toàn diện của các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường ban hành thuộc lĩnh vực tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước so với toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm của Trung ương và thành phố.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất phương thức xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật).

Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân 16 phường. Ngoài nhiệm vụ trọng tâm được phân công, Phòng Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật chuyên đề tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, tham mưu Ủy ban nhân dân quận nghiên cứu phương thức xử lý văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.


Số lượt người xem: 1768    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA