SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
1
4
7
0
Tin tức sự kiện 11 Tháng Hai 2022 11:00:00 SA

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh chia sẻ về công tác đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

 

Hơn nửa thế kỷ từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, tư tưởng của Người vẫn là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Trên bình diện phát triển cá nhân, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự hoàn thiện, nhu cầu tự làm trong sạch nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thành ủy TPHCM đã đề ra chủ đề về công tác xây dựng Đảng năm 2022 là “Đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Chủ đề này hướng đến hai mục tiêu quan trọng: nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng hệ thống chính trị, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện các nhiệm vụ của thành phố trong năm 2022.

Thực hiện theo chủ đề năm của Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh nhấn mạnh trọng tâm trong công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 là mỗi tổ chức đảng cần có chương trình, định hướng, kế hoạch thực hiện theo tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân nhiệm và hướng đến hai mục tiêu quan trọng là xây dựng Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên tiên phong, gương mẫu. Đồng chí Nguyễn Tăng Minh cho rằng, cả hai mục tiêu này muốn thành công đều liên quan trực tiếp đến sự tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị quận, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, người dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng được phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Do vậy, từng cán bộ, đảng viên đòi hỏi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhằm phục vụ nhu cầu của các đơn vị và Nhân dân, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đa năng trong thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần có thể biết và làm nhiều công việc, mạnh dạn đề xuất các giải pháp, đổi mới phương thức làm việc, nhiệt tình trong công tác phối hợp, chia sẻ công việc, tinh thần năng động, sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Song song đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện về giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, thực thi công vụ thời gian qua đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang… thực hiện đúng và tốt hơn chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân như tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định, cần phải tiếp tục: “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước về thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh cho rằng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng phải tiến hành thường xuyên. Muốn vậy, trước hết, từng cán bộ, đảng viên phải tự nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng lập trường tư tưởng chính trị, nắm bắt và hiểu rõ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, thông tin thời sự và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, sai trái.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm của từng cán bộ, công chức, viên chức… Quận 11 đã thể hiện rõ nét trong những hành động của từng cán bộ, đảng viên, với nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực như tổ chức “Đội tình nguyện liên kết”; “ATM Oxy”; “Phiên chợ 0 đồng”; “Túi thuốc yêu thương”… Chính những thực tiễn đó, cùng với tư tưởng nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là ngọn đuốc soi đường để từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân quận nhà tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong mọi nhiệm vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị của mình, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, từng bước xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chuyên đề năm 2022 là: tiếp tục quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, triển khai chuyên đề với nhiều hình thức đa dạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện hiệu quả các nội dung đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì dân; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nhân cách, lối sống, phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc gần dân, vì dân; quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo sự chuyển biến trong hành động của các tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên; kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đề ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Thường vụ Quận ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nội dung đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: (1) Thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19; (2) Các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của quận; (3) Chương trình “Cải cách hành chính” (4) Chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị”; (5) Chương trình “Giảm nghèo bền vững”; (6) Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Năm 2022, với ý chí, quyết tâm của toàn đảng bộ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh bày tỏ sự tin tưởng rằng Quận 11 sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thách thức, ra sức thi đua sôi nổi, mạnh dạn đổi mới, với nhiều cách làm hay, sáng tạo để thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

BTQ


Số lượt người xem: 872    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA