SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
8
0
3
7
Tin tức sự kiện 24 Tháng Ba 2021 8:20:00 SA

Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 (Chủ nhật). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Với ý nghĩa trên, ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ đề ra để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao.

Ngày 14/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Để triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 14/01/2021 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương - Thành phố và xác định tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 11 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-HĐPH ngày 22/3/2021 về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn quận.

Việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn quận, kết hợp tuyên truyền mục đích, ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng và quá trình triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua công tác tuyên truyền giúp người dân nhận thức và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới; đồng thời nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử của cử tri.

Và đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phải được thực hiện kịp thời, sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận, phục vụ tích cực cho việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm sự tham gia tích cực, sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa các đơn vị có liên quan; bảo đảm đúng trọng tâm, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đợt cao điểm sẽ được thực hiện từ tháng 03/2021 đến tháng 06/2021 với những nội dung cụ thể:

1. Phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Tuyên truyền và tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên Trang thông tin điện tử của Quận và Bản tin Quận.

4. Tham mưu bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động của các cơ quan bầu cử; giải đáp pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Để các nội dung Kế hoạch được triển khai thực hiện có hiệu quả, Hội đồng đã phân công Phòng Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng) chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị trên địa bàn quận và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công theo Kế hoạch. Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường chủ trì, phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; huy động lực lượng tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền và các hội thi do Phòng Tư pháp tổ chức đảm bảo thời gian và đối tượng theo kế hoạch; Viết tin, bài hoạt động tại phường về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nộp Phòng Tư pháp để gửi Sở Tư pháp và đăng trên Trang thông tin điện tử của Quận./.

(Theo Kế hoạch số 84/KH-HĐPH ngày 22/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 11 về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn quận)

Phòng Tư pháp

 


Số lượt người xem: 845    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA