SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
5
3
8
0
Tin tức sự kiện 14 Tháng Mười 2019 10:55:00 SA

Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên địa bàn quận

 

Thực hiện Công văn số 3511/UBND-KSTT ngày 24/8/2019 của UBND Thành phố về việc thực hiện ý kiến kết luận tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận 11, UBND quận đề nghị thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND 16 phường cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận năm 2019; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính các cấp. Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong cải cách hành chính để phục vụ cá nhân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố. Tăng cường kiểm tra công vụ và hoạt động cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật; trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thể chế về triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đảm bảo đến tháng 12 năm 2019 hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Quận; tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trọng tâm là rà soát các thủ tục hành chính đang là rào cản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, có giải pháp kéo giảm tỷ lệ trễ hạn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hạn; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Quận và 16 phường theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 và Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Quận; sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và khu phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân quận phối hợp với Sở, ngành thành phố thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử theo quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Thực hiện hiệu quả việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm, quản lý, thống nhất, đồng bộ và kết nối liên thông giữa Trung ương, Thành phố và Quận.

 


Số lượt người xem: 1399    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA