SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
1
4
2
3
Tin tức sự kiện 09 Tháng Chín 2019 2:00:00 CH

Công tác thu – nộp quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận 11

 

Căn cứ Kế hoạch số 3082/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND Thành phố về việc thu – nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND Quận ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 04/9/2019 về việc thu – nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn Quận 11 năm 2019. Theo đó, đối tượng thực hiện việc đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố, gồm:

- Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (doanh nghiệp);

- Công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố 01 lần cho năm 2019; Ngoài ra khuyến khích các tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ;

- Các trường hợp được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ và thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ thực hiện tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 36/201/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu – nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố.

Thời hạn nộp Quỹ và số tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai của Quận:

- Đối với cá nhân: Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, tổ chức thuộc quận và UBND 16 phường nộp số thu quỹ một lần trước  ngày 15/9/2019 vào tài khoản của quận.

- Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 15/9/2019, số còn lại nộp trước ngày 30/10/2019 vào tài khoản của quận.

- UBND 16 phường có trách nhiệm thu trong công dân gửi vào tài khoản tiền gửi của phường định kỳ hàng tuần.

- Định kỳ cuối mỗi tháng, UBND phường tổng hợp số thu Quỹ chuyển nộp 95% số thu về tài khoản tiền gửi của quận.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch: Định kỳ cuối mỗi quý, có trách nhiệm tổng hợp số tiền đóng góp Quỹ của các đơn vị và nộp vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố.

- Đơn vị nhận tiền: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 11 – Quỹ Phòng, chống thiên tai quận 11.

- Số tài khoản: 3761.0.1005944.91049.

- Mở tại : Kho bạc nhà nước quận 11 – Địa chỉ: số 343 đường Lãnh Binh Thăng, Phường 9, Quận 11.

 


Số lượt người xem: 1621    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA