SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
7
9
8
8
Tin tức sự kiện 08 Tháng Năm 2017 10:45:00 SA

Triển khai thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ về tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng

Căn cứ Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng; Ngày 30/3/2017, Sở Tài chính có Công văn số 2460/STC-CS về việc triển khai thực hiện Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành Công văn số 523/UBND-TCKH ngày 04/5/2017 đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể quận; Thủ trưởng các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện nghiêm túc theo nội dung kết luận tại Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, cụ thể:

“Chính phủ thống nhất, yêu cầu chấm dứt ngay việc các địa phương, cơ quan nhà nước nhận xe biếu, tặng của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc tặng quà, nhận quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức, các Bộ, ngành địa phương thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Đối với các cơ quan, tổ chức đơn vị được đề nghị cho tặng phải căn cứ quy định hiện hành của pháp luật để xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao; người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận tài sản theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu Nhà nước về tài sản và quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

Để tránh xảy ra tiêu cực, thông qua hình thức nhận quà biếu, tặng từ doanh nghiệp cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với xe nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu, tặng. Việc trang bị xe ô tô phục vụ cho công tác thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.”

 


Số lượt người xem: 2991    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA