SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
5
4
0
8
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tư 2017 10:05:00 SA

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. Việc kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình và kết quả triển khai, tổ chức thực hiện trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 tại các đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp, các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân phường. Trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những biện pháp, cách làm hay trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nhân rộng thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường; đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời, qua đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh, lựa chọn phương pháp và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, nâng cao hơn nữa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn quận.

Nội dung kiểm tra bao gồm:

 - Đánh giá toàn diện tình hình triển khai Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn quận.

- Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới được ban hành có hiệu lực trong năm 2016 và năm 2017; tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc triển khai “Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2018”; xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố và quận liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý (theo nội dung phân công tại Mục I phần B Kế hoạch số 29/KH-UBND).

- Các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật  hiệu quả; đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách Pháp luật.

- Những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm trong quá trình triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị, xác định những hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

- Việc thực hiện công tác thống kê, báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo Kế hoạch 06/KH-HĐPH ngày 09/3/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận;

- Triển khai thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch 33/KH-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận;

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11;

- Công tác củng cố, kiện toàn và quản lý hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật;

Đối tượng kiểm tra là các đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và các phòng, ban chuyên môn thuộc quận; Ủy ban nhân dân 16 phường. Thời gian kiểm tra chia thành 2 đợt: đợt 1 vào tháng 06/2017; đợt 2 được tổ chức trong đợt kiểm tra công tác Ngành Tư pháp năm 2017.

 


Số lượt người xem: 2541    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA