SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
4
9
9
5
Tin tức sự kiện 29 Tháng Sáu 2015 3:40:00 CH

Thống nhất một số nội dung thực hiện trong thời gian chuyển tiếp khi thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện theo Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 03/06/2015 của y ban nhân dân thành phố về thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, trong khi chờ y ban nhân dân thành phố ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với y ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan đơn vị khác có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất một số nội dung thực hiện trong thời gian chuyển tiếp khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai, như sau:

1.    Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp giấy chứng nhận thì chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện tiếp tục chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trình Ủy ban nhân dân các quận, huyện ký cấp giấy chứng nhận theo quy trình đã thực hiện trước đây.

2.    Đối với hồ sơ đăng ký biến động mà chỉ xác nhận trên giấy chứng nhận đã cấp cho gia đình cá nhân (theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất): lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện ký xác nhận trên giấy chứng nhận đã cấp.

3.    Đối với hồ sơ đăng ký biển động mà phải cấp mới giấy chứng nhận, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận, chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền ký cấp giấy chứng nhận của Sờ Tài nguyên và Môi trường:

Đối với các hồ sơ thuộc trường hợp này mà Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện trước đây) đã chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ký cấp giấy chứng nhận thì đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện ký cấp giấy chứng nhận, cho số vào sổ và ghi ngày ký giấy chứng nhận trước ngày 01/07/2015 và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phải lập danh sách hồ sơ để quản lý.

Kể từ ngày 01/07/2015 tất cả hồ sơ thuộc trường hợp này, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện sẽ chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai để trình Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận theo thẩm quyền, quy trình thực hiện theo Công văn số 4376/TNMT- VPĐK ngày 26/06/2015 cùa Sở Tài nguyên và Môi trường.

4.    Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các Dự án phát triển nhà ở:

Đối với các hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các Dự án phát triển nhà ở là cá nhân mà Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện trước đây) đã chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân đân quận, huyện ký cấp giấy chứng nhận thì đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện ký cấp giấy chứng nhận, cho số vào sổ và ghi ngày ký giấy chứng nhận trước ngày 01/07/2015 và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phải lập danh sách hồ sơ để quản lý.

Đối với các hồ sơ trình ký giấy chứng nhận cấp cho người mua nhà là cá nhân sau ngày 01/07/2015, thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện sẽ chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai để trình Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận theo thẩm quyền.

Đồng thời, kể từ ngày 01/07/2015, đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các Dự án phát triển nhà ở (kể cả cho cá nhân hay tổ chức) mà Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản xác định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà thì đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện hướng dẫn chủ đầu tư hoặc người mua nhà nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, theo địa chỉ số 12 đường Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Bình Thạnh, để xem xét giải quyết theo Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013.


Số lượt người xem: 5622    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA