SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
3
8
5
2
Tin tức sự kiện 20 Tháng Sáu 2015 10:30:00 SA

Đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/09/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận, Kế hoạch số 1874/KH-UBND ngày 05/05/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy và chỉ đạo của Quận ủy; Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 89-QĐ/QU ngày 13/01/2011 của Quận ủy về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân 16 phường thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng các quan điểm, đường lối của Đảng; yêu cầu nhiệm vụ, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; kiến thức, phương thức và kỹ năng thực hiện công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân với phương châm “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông (hiện nay là Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ), đến nay có 3 đơn vị đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Phòng Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Chi cục Thuế quận) và tại Ủy ban nhân dân 16 phường. Các phường đã đưa nội dung này vào chương trình sinh hoạt tổ dân phố định kỳ để phổ biến cho nhân dân được biết. Hàng tuần, các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân 16 phường đều thực hiện tốt các quy định tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, nhất là những lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân, việc cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận nhà đất, hạn chế đến mức tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người. Thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị và bộ phận chuyên môn định kỳ tiếp công dân để giải quyết khiếu nại tố cáo, các kiến nghị và những vấn đề vướng mắc của công dân đều được giải thích, hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại khu dân cư mỗi quý 1 lần, nhất là ở những nơi nảy sinh những vấn đề phức tạp để xử lý tại chỗ các mâu thuẫn, bức xúc trong cộng đồng dân cư. Tại Hội nghị nhân dân 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm, nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân đã được lãnh đạo trực tiếp giải quyết. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực đang gây bức xúc cho nhân dân về quản lý đất đai, quản lý xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư, thu – chi tài chính, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Nhằm thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức đào tạo theo từng chuyên ngành của 6 nhánh Chương trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc phường, đặc biệt là các Ban Mặt trận khu phố thực hiện tốt Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”. Tại các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn, 16 phường đều thực hiện nghiêm túc quy định theo định kỳ sáu tháng, một năm có chương trình làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp; phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình số 05-Ctr/QU của Quận ủy tại cơ sở theo các loại hình. Trong đó, tập trung đi sâu kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của cấp Ủy, chính quyền, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, việc thực hiện Quy chế dân chủ đối với công dân, xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua theo các loại hình.


Số lượt người xem: 3598    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA