SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
9
3
4
7
Tin tức sự kiện 11 Tháng Năm 2015 10:50:00 SA

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03- CT/TW của bộ chính trị

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến nay đạt được nhiều kết quả tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục nâng lên, trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hàng ngày. Nhiều nơi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành động lực, tiêu chí đánh giá, thành biểu hiện cụ thể về hành vi, lời nói, ứng xử chuẩn mực hàng ngày trong giải quyết công việc, trong mối quan hệ với đồng nghiệp và Nhân dân, góp phần hạn chế các vi phạm, ngăn ngừa nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân.

Hầu hết cấp Ủy các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã quan tâm sâu sắc hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Gắn việc học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên. Các cấp Ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể - chính trị xã hội tổ chức nhiều phong trào, hoạt động trọng tâm tại cơ sở, quan tâm chăm lo người nghèo, công nhân, lao động có thu nhập thấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Thành phố đã chọn những nơi có các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân làm điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết, rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo chung. Một số nơi có nhiều biện pháp, cách làm phong phú, thiết thực, thúc đẩy các phong trào thi đua sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, đạt được những kết quả rõ nét, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ được các cấp Ủy Đảng thực hiện nghiêm túc. Chú trọng rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; những nội dung chuẩn mực đạo đức của đơn vị đều được tổ chức bàn bạc, thảo luận, bổ sung một cách dân chủ, công khai trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đơn vị.

Hàng năm, thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên, các ngành, các giới. Từ năm 2011 đến năm 2014, có hơn 8.000 tập thể và cá nhân được biểu dương cấp cơ sở, 402 tập thể và 618 cá nhân được biểu dương cấp thành phố, trong đó có 287 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp thành phố, quận, huyện và cơ sở. Việc bình chọn, biểu dương được tổ chức thẩm định, bình xét từ cấp cơ sở, từ các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, trong nhiều giới; ngày càng xuất hiện nhiều gương “Liêm”, “Chính”, trong đó có gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã có sự chuyển biến ngày càng tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân; việc đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chi thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã gắn bó chặt chẽ hơn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc của từng địa phương, đơn vị và từng cá nhân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân ngày càng hiểu sâu hơn tấm gương đạo đức hết sức cao cả nhưng cũng hết sức bình dị, gần gũi của Bác, tự giác học tập và làm theo Bác để ngày càng hoàn thiện mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của cá nhân. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn, ý thức làm theo ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức và tạo sức lan tỏa ra Nhân dân.

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc; để tưởng niệm, tôn vinh công lao như trời biển của Bác Hồ đối với đất nước và dân tộc, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, đáp ứng nhu cầu tình cảm của Nhân dân thành phố, Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố sẽ báo cáo với Nhân dân cả nước việc hoàn thành xây dựng “Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “Cung thỉnh Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà Thiếu nhi thành phố. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh khắc họa chân thực thần thái ung dung, phúc hậu, nhân từ và tình cảm của Bác Hồ đối với đồng bào miền Nam. Thể hiện được tầm vóc của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, của Nhân dân Việt Nam và của các dân tộc bị áp bức, của loài người tiến bộ, là danh nhân văn hóa thế giới. Tượng Bác Hồ an vị tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố, nơi có vị trí trang trọng nhất, đẹp nhất và thuận lợi để Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đến viếng, chiêm ngưỡng chân dung của Người khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Việc “Cung thỉnh Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà Thiếu nhi thành phố là nguyện vọng của thanh thiếu nhi thành phố, gần gũi với thiếu nhi; gắn với Nhà truyền thống của thiếu nhi thành phố, là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thiếu nhi thành phố.

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của dân tộc, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Số lượt người xem: 3443    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA