SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
5
8
4
2
Tin tức sự kiện 05 Tháng Giêng 2015 9:10:00 SA

Quy chế dân chủ cơ sở gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị

Năm 2014, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở được Quận ủy quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và được quán triệt rộng rãi trong các cấp Ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu về thực hiện QCDC cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện quy chế làm việc của các cấp Ủy, cơ quan, đơn vị, việc thực hiện pháp lệnh, nghị định được tăng cường, qua đó chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời những thiếu sót, hạn chế của cơ sở. Công tác cải cách hành chính, tuyên truyền, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh; việc công khai cho nhân dân, người lao động biết, bàn và giải quyết, tham gia giám sát có nhiều chuyển biến tích cực. Việc gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo quận, phường được thực hiện thường xuyên, qua đó đã nắm bắt dư luận, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, kiến nghị của cơ sở và nhân dân, góp phần thực hiện tốt QCDC gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Ông Dương Công Khanh – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11 tiếp xúc cử tri phường 1.

Đảng ủy 16 phường chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở năm 2014, triển khai tới các chi bộ trực thuộc, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Ủy ban nhân dân các phường xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định 71/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan. Chú trọng công khai các nội dung cho dân biết về các mức thu lệ phí hành chính, các quy trình, thủ tục giải quyết có liên quan đến nhân dân, quy hoạch hẻm, lộ giới; giới thiệu chương trình hỗ trợ ưu đãi về cho vay vốn, y tế, giáo dục… cho hộ nghèo và cận nghèo; công khai lấy ý kiến nhân dân chương trình công tác năm, kế hoạch sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, các nguồn quỹ vận động trong nhân dân... Xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, nhất là thực hiện tốt việc công khai quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tuyển dụng đào tạo, thi đua khen thưởng trong cán bộ, công chức nhằm tạo mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị. Định kỳ hàng quý công khai trong toàn cơ quan về định mức chi hoạt động từng ngành, kết quả thu, chi ngân sách và mức khoán định biên.

Cử tri phường 1 phát biểu ý kiến trong buổi tiếp xúc với lãnh đạo quận.

Trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường phối hợp Ủy ban nhân dân tổ chức 64 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa Đảng ủy – Ủy ban nhân dân phường với nhân dân ở địa bàn dân cư. Qua các Hội nghị đã nhận được 1.215 ý kiến góp ý của nhân dân về các vấn đề quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư, tuyển sinh đầu cấp, thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị… giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Đa số các ý kiến, kiến nghị đều được lãnh đạo Đảng ủy – Ủy ban nhân dân phường tiếp thu và giải quyết, trả lời cho nhân dân bằng văn bản trong Hội nghị giao ban tổ dân phố hàng tháng. Công tác giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được hệ thống Mặt trận phường tập trung thực hiện khá tốt. Đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề về công tác tuyển sinh, tuyển quân, khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, việc quản lý và sử dụng các nguồn quỹ vận động trong nhân dân… kịp thời thông báo với chính quyền cùng cấp về những vấn đề còn hạn chế trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, cán bộ làm công tác tiếp dân chưa giải thích rõ quy trình giải quyết hồ sơ, chưa kịp thời công khai các nguồn thu chi tài chính, nhất là nguồn thu vận động trong dân… Qua đó, chính quyền các phường đã có những điều chỉnh trong công tác quản lý, điều hành, tạo lòng tin cho nhân dân.

Các đơn vị hành chính sự nghiệp dựa trên phương hướng nhiệm vụ chung của Ban chỉ đạo quận xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của cơ quan, qua đó hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế đào tạo, tuyển dụng, khen thưởng.... Quá trình đó đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân, nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.


Số lượt người xem: 6062    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA