SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
3
5
3
1
Tin tức sự kiện 06 Tháng Mười Một 2014 8:30:00 SA

Lê-nin nói về tư cách, đạo đức của người cán bộ, đảng viên Cộng sản

Nhân kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (7/11/19177/11//2014)

Năm 24 tuổi, Lê-nin vào Đảng Xã hội dân chủ Nga. Từ đó, Lê-nin trở thành người tổ chức, lãnh đạo cách mạng. Năm 1905, Lê-nin tham gia lãnh đạo cách mạng tư sản dân chủ Nga đầu tiên. Năm 1917, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo cách mạng Tháng 10 Nga thành công, tiếp đó là 5 năm kháng chiến chống đế quốc xâm lược và bọn phản cách mạng trong nước. Năm 1919, Lê-nin cùng các lãnh tụ cách mạng các nước lập nên Quốc tế Cộng sản (Quốc tế thứ ba) để lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò vĩ đại của Lê-nin: “Lê-nin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác-Ăngghen. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất”. (Trích bài của Bác Hồ viết đăng trên báo Nhân dân số 42, ra ngày 24/01/1952).

Ngày nay, chúng ta đang thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thiết nghĩ, từ cuộc đời vĩ đại của Lê-nin, mỗi cán bộ, đảng viên của chúng ta cũng học tập được và làm theo những tư tưởng, đạo đức cao cả của Người mà Bác Hồ đã khen ngợi. Trong tư tưởng và đạo đức của Lê-nin, Người luôn nhấn mạnh đến phẩm chất cách mạng và sự giác ngộ về lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa của người cán bộ, đảng viên. Người đòi hỏi:

- Một là, người cán bộ, đảng viên cộng sản phải là người có giác ngộ về lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa, có lòng trung thành vô hạn với Chủ nghĩa Mác-Lênin, với sự nghiệp của giai cấp vô sản, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp của giai cấp vô sản, vì hạnh phúc của nhân dân lao động. Đối với một Đảng cầm quyền, người đảng viên phải luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, trung thành với lý tưởng cộng sản, chấp hành đầy đủ mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lê-nin đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm đảng viên là phải đảm đương trọng trách quản lý đất nước, quản lý xã hội; biết tự mình “làm gương cho quần chúng lao động thấy một mẫu mực về lòng trung thành đối với lợi ích của những người lao động”. Hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp vô sản, phục vụ nhân dân lao động.

- Hai là, người đảng viên của Đảng cầm quyền phải là người có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năng lực là trình độ hiểu biết, nắm vững quy luật phát triển của sự vật để cải tạo sự vật; là trình độ nhận thức lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác; là khả năng chuyên môn, là bản lĩnh trong hoạt động thực tiễn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, người đảng viên của Đảng phải có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Đảng mạnh là nhờ có tổ chức mạnh; tính tổ chức và kỷ luật nghiêm minh, chặt chẽ. Người nói: “Tính tổ chức là sự thống nhất của hành động thực tiễn”. Người luôn nhấn mạnh việc thống nhất ý chí và hành động, đoàn kết nhất trí trong Đảng. Cán bộ đảng viên phải quan hệ mật thiết với quần chúng; phải quan tâm chăm lo đến lợi ích của quần chúng, phát huy năng lực và trí tuệ của họ; tìm kiếm, trọng dụng và đề bạt nhân tài trong quần chúng vào các cương vị lãnh đạo, quản lý Nhà nước; tôn trọng quyền làm chủ tập thể của quần chúng. Lê-nin khẳng định: Chính cuộc đấu tranh cách mạng đã tôi luyện nên những người cộng sản kiên cường. Chỉ có qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng giao phó, chỉ có hoạt động trong tổ chức của Đảng, chỉ có “Tắm mình trong phong trào quần chúng và sử dụng vũ khí tự phê bình và phê bình người cán bộ, đảng viên mới trưởng thành, được tôi luyện và có những phẩm chất cao quý tốt đẹp”.

Lê-nin đặc biệt nhấn mạnh phải xây dựng những con người của bộ máy Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự gương mẫu và vững mạnh. Đội ngũ cán bộ của Đảng cần thể hiện sâu sắc quan điểm: Quyền lực của cán bộ thực chất là quyền lực của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhân dân trao cho cán bộ sử dụng quyền lực Nhà nước để quản lý, tổ chức xây dựng xã hội mới, để phục vụ nhân dân. Cán bộ phải chịu trách nhiệm về vận mệnh phát triển của dân tộc, về sự phồn vinh của đất nước, cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Nếu cán bộ không đủ đức, đủ tài, không tận tâm tận lực phấn đấu vì hạnh phúc của người dân; lãnh đạm, bàng quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước tâm tư, tình cảm, cuộc sống và quyền lợi của nhân dân thì không thể có được lòng tin nơi quần chúng nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng 10 Nga, nhận thức, suy nghĩ, học tập và làm theo những lời di huấn của Lê-nin, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta càng thấm thía về ý nghĩa và lý tưởng, đạo đức sống của người đảng viên cộng sản. Mục đích cao cả của những người cộng sản chính là bằng nghĩ suy và hành động, bằng phẩm chất và đạo đức trong sáng của mình hướng dẫn, làm gương, tạo điều kiện cho mọi người dân đều được làm chủ và cống hiến tài năng trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, những người cán bộ, đảng viên sẽ là những viên gạch hồng bền vững xây dựng nền móng cho ngôi nhà xã hội chủ nghĩa; tham gia xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, làm cho Đảng ta ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo cách mạng, xây dựng đất nước đổi mới giàu mạnh, làm cho nhân dân ấm no, hạnh phúc theo hoài bão và niềm tin của Lê-nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.


Số lượt người xem: 5403    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA