SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
5
8
4
1
Tin tức sự kiện 03 Tháng Giêng 2014 5:25:00 CH

Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Trong năm 2013, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được Quận ủy quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và được quán triệt trong các cấp Ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, đảng viên và nhân dân đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC). Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện quy chế làm việc của các cấp Ủy, cơ quan, đơn vị, việc thực hiện Pháp lệnh, Nghị định được tăng cường, qua đó chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời những thiếu sót, hạn chế của cơ sở. Công tác cải cách hành chính, tuyên truyền, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh; việc công khai cho nhân dân, người lao động biết, bàn và giải quyết, tham gia giám sát có nhiều chuyển biến tích cực. Việc gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo quận, phường được thực hiện thường xuyên, qua đó đã nắm bắt dư luận, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, kiến nghị của cơ sở và nhân dân, góp phần thực hiện tốt QCDC gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

 

Ý thức dân chủ của đa số cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân tiếp tục được nâng cao, nhân dân đã tích cực hơn trong việc bàn bạc xây dựng quy hoạch đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa – đô thị, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn dân cư, qua đó chính quyền các phường đã xây dựng các nội quy, quy định về hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tương thân, tương ái, đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân; người dân cảm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của chính quyền khi đến liên hệ làm các thủ tục hành chính; thấy được sự công khai, minh bạch ngày càng tốt hơn; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lắng nghe, tiếp thu và hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân nhiều hơn.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có sự chuyển biến tích cực, số lượng đơn khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ, việc trả lời, giải quyết kiến nghị của người dân được chỉ đạo thực hiện ráo riết, có kiểm tra, đánh giá. Chất lượng các tổ hòa giải cơ sở ngày càng được nâng cao về nghiệp vụ, kỹ năng; vai trò tự quản của nhân dân được phát huy trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp dân và giải quyết thủ tục hồ sơ cho nhân dân được củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn; tác phong, thái độ trong quan hệ cộng tác với nhân dân gần gũi, gắn bó hơn; lối làm việc được đổi mới, nhiều thủ tục được giải quyết kịp thời, giảm phiền hà cho nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như: một số nơi, cấp Ủy, người đứng đầu thiếu tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình số 05- Ctr/QU của Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; việc triển khai thực hiện các nội dung QCDC trong từng loại hình cơ sở ở nhiều nơi còn khó khăn; việc thực hiện Nghị định 71 ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức…

Năm 2014, Quận ủy – Ủy ban nhân dân quận tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân 16 phường về thực hiện QCDC, đảm bảo xây dựng và thực hiện hiệu quả theo quy chế đề ra; có văn bản chỉ đạo việc thực hiện ký kết thỏa ước lao động tại các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn; quan tâm chỉ đạo các phòng ban theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động; việc xây dựng và thực hiện các quy chế ở cơ quan, đơn vị; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân thực hiện QCDC ở cơ sở nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 05-CTr/QU của Quận ủy về “Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Người dân tham gia đóng góp ý kiến trong các Hội nghị tiếp xúc với lãnh đạo Quận ủy – UBND – UB. MTTQ quận và phường.


Số lượt người xem: 20595    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA