SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
3
9
1
6
Tin tức sự kiện 08 Tháng Tám 2013 2:50:00 CH

Luật viên chức

Luật viên chức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

Luật viên chức quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo quy định của Luật viên chức:

-   Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

-   Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp:

1.   Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

2.   Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

3.   Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

4.   Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

5.   Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

6.   Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.

7.   Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Viên chức có nghĩa vụ:

1.  Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

2.  Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

3.  Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

4.  Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao.

5.    Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.


Số lượt người xem: 4625    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA