SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
2
9
4
1
Tin tức sự kiện 17 Tháng Mười 2012 10:45:00 SA

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân

Khi nói về vai trò và sức mạnh của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng”. Ngày 15/10/1949, Người viết bài “Dân vận” đăng trên tờ “Sự Thật” số 120. Đến nay, tuy hơn sáu thập kỷ đã trôi qua nhưng bài báo ấy vẫn tỏa sáng những quan điểm tư tưởng xuyên suốt của Người về công tác vận động quần chúng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa VIII) một lần nữa đã khẳng định vai trò công tác dân vận “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân” và quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm làm ngày Dân vận, xem đây là dịp kiểm điểm và tăng cường nhận thức, hành động để củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân.

Trong những năm đất nước ta còn nằm dưới ách đô hộ của thực dân, đế quốc. Công cuộc kháng chiến luôn gặp muôn ngàn khó khăn thử thách, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng do Đảng ta biết dựa vào dân, tạo được thế trận lòng dân và được dân tin yêu hết lòng ủng hộ. Chính nhân dân là người không tiếc máu xương, của cải để bảo vệ Đảng, che chở cách mạng. Bài học về sức mạnh to lớn của nhân dân và sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân có ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với Cách mạng tháng Tám 1945 mà còn xuyên suốt 2 cuộc kháng chiến cho đến ngày thống nhất non sông. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, Đảng ta một lần nữa khẳng định mạnh mẽ quan điểm “Lấy dân làm gốc”. Trên tinh thần đó, công tác Dân vận thật sự đã góp phần làm cho mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân được củng cố và phát triển, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế và tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Trong chín tháng đầu năm 2012, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cùng với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp và quận – huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp chăm lo cho người nghèo, người thu nhập thấp và các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa… giúp hơn hàng chục ngàn công nhân, người lao động các gia đình chính sách ổn định cuộc sống. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận các cấp ủy Đảng, phân công cán bộ đảng viên phụ trách công tác Dân vận; thực hiện cải cách hành chính; hướng dẫn và triển khai xây dựng tổ Dân vận ở các khu phố, khu dân cư, phường, xã, nhân rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong xu thế mở cửa và hội nhập khu vực và thế giới, nước ta đang có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, đặc biệt là âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hòng làm giảm sức mạnh của lực lượng quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể cần phải sâu sát hơn nữa quan điểm của Đảng về công tác Dân vận; coi trọng việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ khắn khít giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thực hiện tốt phương châm Ý Đảng – Lòng dân trong mọi chủ trương, việc làm của mình. Mỗi cán bộ đảng viên phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng nhân dân và hướng dẫn nhân dân, tổ chức thành lực lượng, thành phong trào hành động cách mạng trên các lĩnh vực, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Riêng các tầng lớp của nhân dân cần tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930 – 15/10/2012) mỗi cán bộ, đảng viên càng ra sức học tập, rèn luyện để trở thành tấm gương cho quần chúng noi theo, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng đã đề ra.


Số lượt người xem: 37930    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA