SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
5
3
9
1
Tin tức sự kiện 17 Tháng Bảy 2012 10:20:00 SA

Tình hình và kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

1.   Về kế hoạch cải cách hành chính:

Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/3/2012 về thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2012 của quận, trong đó thực hiện 02 khâu đột phá:

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó để đạt hiệu quả tốt nhất trong thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp GCNQSHNƠ & QSDĐƠ; cấp giấy phép xây dựng với phương châm hành động 3 không “Không gây phiền hà; không trễ hẹn; không yêu cầu bổ túc hồ sơ quá 01 lần, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ 90% trở lên”

- Thực hiện tốt văn hoá ứng xử với phương châm “Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với dân” theo tinh thần Chỉ thị 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận.   

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

Các đơn vị, phòng ban, Ủy ban nhân dân 16 phường đã đăng ký nội dung đột phá về công tác cải cách hành chính năm 2012 như Phòng Tài nguyên Môi trường và Phòng Quản lý đô thị đăng ký chương trình đột phá cải cách hành chính của đơn vị là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó để đạt hiệu quả tốt nhất trong thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp GCNQSHNƠ & QSDĐƠ; cấp giấy phép xây dựng với phương châm hành động 3 KHÔNG “Không gây phiền hà; không trễ hẹn; không yêu cầu bổ túc hồ sơ quá 01 lần, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tỷ lệ 90% trở lên” và tiêu chí trên được đưa vào thang điểm thi đua của quận; Các phường thực hiện việc chứng thực, sao y và các giấy tờ đều trong ngày….

3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính:

Với vai trò là thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận. Phòng Tư pháp đã tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm.

Kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền: vào ngày 25 dương lịch hàng tháng, thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật theo kế hoạch.

Ngoài việc phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức tuyên truyền miệng, còn duy trì hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang Web điện tử của quận dưới dạng hỏi đáp, tờ bướm dễ đọc, dễ hiểu.

4.      Cải cách thể chế:

                        4.1. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Văn phòng UBND quận phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ tiến hành rà soát và góp ý các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Thành phố và quận; rà soát quy trình ban hành văn bản hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân tại các phòng ban chuyên môn, UBND 16 phường.

Trong 6 tháng đầu năm đã tham gia góp ý tổng cộng 07 văn bản quy phạm pháp luật gồm:

1/ Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi.

2/ Dự thảo Luật Giám định tư pháp.

3/ Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4/ Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

5/ Dự thảo Luật Tài nguyên nước ( sửa đổi).

6/ Dự thảo Luật Công đoàn ( sửa đổi).

7/ Dự thảo Bộ Luật lao động ( sửa đổi).

Tham gia thẩm định, góp ý giúp UBND quận ban hành 203 văn bản, bao gồm các lĩnh vực: thương mại, lao động, bảo hiểm xã hội, văn hóa xã hội, in phát hành và sử dụng hóa đơn, an ninh trật tự xã hội, xây dựng, môi trường, giao thông đường bộ v.v..

4.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

a) Xây dựng và ban hành các VBQPPL:

Việc soạn thảo và ban hành văn bản luôn tuân thủ theo đúng quy trình quy định. Phòng Tư pháp đang thực hiện tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 11.

b) Rà soát VBQPPL

Định kỳ 6 tháng, Phòng Tư pháp triển khai kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận.

Qua rà soát, Phòng Tư pháp có kết quả như sau:

- Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 09 văn bản

- Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: 24 văn bản

- Văn bản quy phạm pháp luật đề nghị bãi bỏ: 01 văn bản (Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ)

5.      Cải cách thủ tục hành chính:

5.1. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ, các bộ, ngành

5.2. Kiểm soát thủ tục hành chính

a) Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền:

Căn cứ vào Quyết định 79/2011/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành văn bản số 013/UBND -VP ngày 06/01/2012 về việc thực hiện Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; Công văn số 243/UBND-VP ngày 01/3/2012 về thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Thành phố năm 2012, qua đó yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện tốt Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Qua theo dõi các đơn vị đều thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính cho Ủy ban nhân dân quận.

b) Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính

            Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân quận đã tiến hành rà soát, thống kê, tiếp thu ý kiến của công dân và tổ chức về các thủ tục hành chính nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp để tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp.

Kết quả: đã ký ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về bãi bỏ các Quyết định ban hành quy định, quy trình thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân quận 11 ban hành tổng cộng có 23 Quyết định gồm: Phòng quản lý đô thị có 06 quyết định; Phòng Tài nguyên và Môi trường có 11 quyết định; Phòng Kinh tế có 04 quyết định; Thanh tra quận có 01 quyết định; Phòng Tư pháp có 01 quyết định.

Thường xuyên rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

c) Về công khai thủ tục hành chính

- Ủy ban nhân dân quận đã tiến hành tổ chức niêm yết công khai các quy trình, thủ tục hành chính trong từng lĩnh vực theo đúng các quy định hiện hành tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận, 16 phường, trên cổng thông tin điện tử của quận cho các tổ chức và công dân biết nhằm đảm bảo thuận tiện cho tổ chức, công dân đến giao dịch hành chính, cụ thể như sau:

a. Nhóm hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực nhà đất:

   + Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - quyền sử dụng đất ở.

   + Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   + Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

   + Cấp số nhà.

   + Cấp giấy phép xây dựng.

   + Cấp giấy phép sử dụng lề đường.

   + Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất.

b. Nhóm hồ sơ, thủ tục hành chính về lĩnh vực kinh tế:

   + Đăng ký kinh doanh hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

c. Nhóm hồ sơ, thủ tục hành chính về lĩnh vực văn hóa:

   + Cấp giấy phép quảng cáo.

   + Gia hạn giấy phép hành nghề karaoke.

d. Nhóm hồ sơ, thủ tục hành chính về lĩnh vực y tế:

   + Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

   + Cấp chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân.

e. Nhóm hồ sơ, thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường:

   + Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất.

   + Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

   + Đăng ký hoạt động dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

f. Nhóm hồ sơ, thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp:

   + Hộ tịch.

   + Công chứng - Chứng thực.

6.      Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

6.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Ủy ban nhân dân và cơ quan chuyên môn cấp quận.

UBND quận đã tổ chức lại gồm 13 phòng ban chuyên môn, trong đó thực hiện thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng theo Quyết định 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc sắp xếp phòng ban đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ trên các lĩnh vực một cách toàn diện. Nhìn chung hoạt động các cơ quan chuyên môn đều đạt hiệu quả tốt. Hiện nay tất cả các phòng ban chuyên môn thuộc quận đều đã có quy chế tổ chức và hoạt động theo quy chế mẫu của Thành phố. Đã thành lập Văn phòng đăng ký sử dụng đất.

- Các đơn vị đều thực hiện đúng theo số lượng biên chế của quận giao phòng ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân quận, phường. Số liệu cụ thể như sau:

+ Phòng ban quận ( tính cả thanh tra xây dựng quận): 262

+ Ủy ban nhân dân 16 phường: 724

+ Các đơn vị sự nghiệp: 430

- Các đơn vị đều đã xây dựng và triển khai tốt việc thực hiện quy chế làm việc của đơn vị, phòng ban, Ủy ban nhân dân 16 phường.

6.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

UBND quận đã tổ chức triển khai đến Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, UBMTTQ quận, các đoàn thể và Chủ tịch UBND 16 phường, thông qua đó Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai lại cho cán bộ công chức của đơn vị. Đồng thời, UBND các phường cũng đã đưa nội dung này vào chương trình sinh hoạt tổ dân phố định kỳ để phổ biến cho nhân dân được biết. Việc triển khai thực hiện tại quận đều được sự đồng tình và hưởng ứng của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong quận.

Tính đến hết ngày 15/5/2012 số lượng các đơn vị đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại quận là: 03 ( phòng Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Chi cục Thuế quận), tại phường 16 UBND  phường.

- Để cơ chế “một cửa” được hoạt động tốt, UBND quận đã đầu tư kinh phí, xây dựng địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ tập trung tại UBND quận có diện tích là 215m2 với đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công tác văn phòng, đảm bảo khang trang, thoáng mát tiện lợi, phục vụ tốt nhu cầu của người dân (bàn ghế ngồi cho dân, tivi, nước uống, hệ thống xếp hàng tự động, Kiosk thông tin…)

- Tại Phường: UBND quận đã đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa trụ sở của 16/16 phường nên việc bố trí cho Bộ phận một cửa tại phường đã được khang trang hơn. Kinh phí thực hiện sửa chữa và xây dựng mới khoảng 29,3 tỷ

- Tại quận và phường đều đã trang bị đầy đủ cho công chức tại bộ phận tiếp nhận và trà kết quả mỗi người một máy vi tính để sử dụng. Hằng năm, tất cả cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận và phường đều đã được tập huấn về công tác chuyên môn, kỹ năng giao tiếp với người dân.

7. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

7.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức

Ủy ban nhân dân quận thực hiện theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo đó, các yêu cầu về tuyển dụng đối với từng chức danh công chức được xác định phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng của từng cán bộ, công chức. Hầu hết các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận 11 đều thực hiện tốt việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức trước đây không có trình độ chuyên môn, đã lớn tuổi không thể tham gia đào tạo chuyên môn, Ủy ban nhân dân phường đã bố trí sang giữ các chức danh cán bộ không chuyên trách phường.

7.2. Về công chức cấp phường-xã

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP hiện nay Ủy ban nhân dân 16 phường thuộc quận 11 đã bố trí sắp xếp đúng, đủ định biên vào các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách theo quy định (đối với phường loại I: 47 biên chế, trong đó: 25 cán bộ chuyên trách và công chức, 22 cán bộ không chuyên trách; đối với phường loại II: 43 biên chế, trong đó: 23 cán bộ chuyên trách và công chức, 20 cán bộ không chuyên trách); thực hiện tiết kiệm không quá 15% biên chế cho phép, hiện nay Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện 619/724 biên chế được giao, trong đó có 94.4% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh công việc được giao; trong năm 2011, có 232 cán bộ, công chức cấp phường được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tập huấn các kỹ năng quản lý nhà nước; việc tuyển dụng cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ từ Trung cấp trở lên, có đạo đức tốt, tâm huyết với nghề và đều phải trãi qua kỳ thi tuyển công chức cạnh tranh, sàng lọc (đối với công chức) cải thiện chất lượng công chức.

7.3. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Ủy ban nhân dân quận 11 đã quán triệt đến tất cả các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các văn bản như: Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định 24/2010/NĐ-CP, Nghị định 92/2009/NĐ-CP Quyết,…thường xuyên nâng cao nhận thức, ý thức tự quản lý của mỗi cán bộ, công chức trong từng đơn vị; tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng các kỹ năng quản lý cán bộ, công chức, viên chức khi có quy định mới,…Do đó, việc thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và có khoa học được mỗi cán bộ, công chức, viên chức quan tâm. Thực hiện theo yêu cầu của thành phố, tháng 3/2012 Ủy ban nhân dân quận 11 đã triển khai đến các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận thực hiện hoàn thành đúng tiến độ việc cập nhật dữ liệu thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm quản lý cán bộ.

7.4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Nhằm trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phường tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất chính trị tốt, đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân góp phần xây dựng nền công vụ quận nói riêng và nền công vụ thành phố nói chung tiên tiến, hiện đại, sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế. Ủy ban nhân dân quận luôn tạo điều kiện, hỗ trợ 50% kinh phí học tập cho cán bộ, công chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức các lớp kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia, cử cán bộ chủ chốt phường tham gia bồi dưỡng các lớp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, lý luận chính trị,…. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ủy ban nhân dân quận đã cử 42 cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, công tác quỹ hội, nghiệp vụ đấu thầu, …

Thực hiện đào tạo đúng đối tượng, đúng trình độ chuyên môn cần thiết của chức danh hiện giữ, đảm bảo công bằng trong đào tạo, bồi dưỡng. Đào tạo có lộ trình cho từng giai đoạn, có kiểm tra theo dõi quá trình đào tạo của cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng; Quá trình cán bộ, công chức tham gia đào tạo đơn vị đã đảm bảo giải quyết công việc kịp thời, đúng thời gian quy định và đảm bảo hiệu quả công việc được giao, không đào tạo tràn lan, sai đối tượng,…

Kết quả đã tạo được nguồn cán bộ, công chức có trình độ ngày càng nâng cao, giải quyết công việc được giao có tính chuyên nghiệp nhanh chóng, ít sai sót, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin, uy tín đối với nhân dân.

7.5. Về đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức

- Về thu hút người tài vào bộ máy hành chính:

Ủy ban nhân dân quận 11 đã xây dựng chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy có chuyên môn phù hợp với ngành nghề tạo nguồn biên chế dự phòng sau 12 tháng được cử tham dự kỳ thi tuyển công chức Hành chính để bố trí các chức danh công chức lâu dài.

Các đối tượng này được tuyển dụng bằng hình thức hợp đồng; được xếp mức lương khởi điểm của ngạch, bậc tương ứng với trình độ được đào tạo (Lương và các khoản phụ cấp do thành phố chi trả); được đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ dài hạn; Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lễ, Tết; Nếu công tác tại phường thì được hưởng trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học theo Quyết định số 140/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 và Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND ngày 08/8/2009 của UBND Thành phố; được hỗ trợ phần tăng thu nhập theo nguyên tắc gắn với chất lượng và hiệu quả công việc theo quy định tại Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước. Tính đến hết quý I có 179 cán bộ, công chức được hưởng trợ cấp khuyến khích, trong đó chính quy 46 và không chính quy 133.

Kết quả việc thực hiện chính sách trên đã tạo được động lực cho các đối tượng là sinh viên, cán bộ không chuyên trách phường, các đối tượng đang hợp đồng khoán việc tại các cơ quan, đơn vị không ngừng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác tham gia vào nguồn biên chế dự phòng của quận, tạo được nguồn cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn phù hợp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận.

- Về thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo đơn vị, phòng, ban: đề nghị Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn để Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiện bổ nhiệm theo các tiêu chí cụ thể và hình thức thi tuyển cạnh tranh tạo sự công bằng, dân chủ trong việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo,…

8. Về thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

a) Về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, phòng ban và 16 phường về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với các cơ quan nhà nước. UBND quận ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Thanh tra Xây dựng quận, phường năm 2012.

b) Về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND quận đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 về giao biên chế thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về  tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính năm 2012 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận.

9. Hiện đại hóa hành chính:

9.1 Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:

- UBND quận quan tâm ứng dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý như Website và các phần mềm ứng dụng (phần mềm ứng dụng công nghệ GIS, quản lý nhà nước, …); duy trì, đảm bảo hoạt động ổn định hệ thống mạng nội bộ, đường truyền số liệu (Metronet, MegaWan, Internet, …); định kỳ hàng quý phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thành phố thực hiện việc bảo trì hệ thống máy chủ, máy trạm cho các đơn vị nằm trong khuôn viên UBND quận.

- Website quận 11 vẫn duy trì được họat động, đảm bảo đúng tần suất cập nhật, theo đúng quy định của Thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2012 đã mở thêm chuyên mục “Phòng cháy, chữa cháy” theo đề xuất của Phòng Cảnh sát PCCC quận; đã cập nhật được 327 tin, bài viết và hình ảnh các loại; Công tác gửi lịch tuần của UBND quận, văn bản do quận ban hành, các văn bản sao y qua hệ thống mạng được duy trì thường xuyên.

            - Theo dõi, hỗ trợ việc vận hành các phần mềm QLNN, phần mềm ứng dụng công nghệ GIS; việc cập nhật tin, thủ tục hành chính lên Kiosk thông tin vẫn thực hiện thường xuyên; đồng thời đồng bộ dữ liệu một cửa của quận lên Sở TTTT nhằm phục vụ việc tra cứu hồ sơ của người dân trên trang hệ thống điện tử một cửa của Thành phố.

            - Triển khai, vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc cho UBND 16 phường; theo dõi, hỗ trợ vận hành cho các đơn vị.

            - Chuẩn bị các thủ tục trình Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, phê duyệt cho dự án “Đầu tư hạ tầng CNTT tại UBND quận 11” do thành phố ghi vốn.

9.2 Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

- Thực hiện kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 30/9/2009 của UBND quận 11 về tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND 14 phường và mở rộng phạm vi áp dụng tại UBND quận  (giai đoạn 2) được Chi cục đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận phù hợp lần đầu theo tiêu chuẩn ISO cho 16/16 phường và tái công nhận phù hợp ISO cho cấp quận. Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 tại quận và 16 phường. Tại quận gồm các phòng ban:

1.      Phòng Tư pháp;

2.      Phòng Kinh tế;

3.      Phòng QLĐT;

4.      Phòng Y tế;

5.      Phòng TN-MT;

6.      Phòng Giáo dục;

7.      Phòng LĐ-TBXH.

Tất cả đã đi vào hoạt động ổn định.

9.3 Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính

        Việc đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính được quận quan tâm, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình xây dựng mới trụ sở UBND phường 12; chuẩn bị khởi công công trình xây dựng trụ sở UBND Phường 9 và Phường đội.


Số lượt người xem: 6231    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA