SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
4
0
4
9
Tin tức sự kiện 15 Tháng Bảy 2021 2:15:00 CH

Triển khai chính sách cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với lãi suất cho vay là 0%

Nhằm triển khai thực hiện cho vay kịp thời, hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn Thành phố theo đúng Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Tân Phú và Quận 11 thông tin nội dung chương trình cho vay như sau:

1. Đối tượng vay vốn:

Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động theo quy định tại khoản 11 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19:

-  Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

2. Nguyên tắc cho vay:

- Việc cho vay phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

- Khách hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn.

3. Điều kiện vay vốn:

3.1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

3.2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

a. Đối khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

b. Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài:

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

4. Mức cho vay:  

- Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với mức vay tối đa 03 tháng/người lao động theo mức lương tối thiểu vùng.

- Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

5. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

6. Thời hạn cho vay: do NHCSXH nơi cho vay và khách hang thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.  

7. Bảo đảm tiền vay: Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

8. Mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh theo chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

9. Phương thức cho vay: NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

10. Hồ sơ vay vốn NHCSXH:

Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.

10.1. Hồ sơ vay vốn đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

10.1.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

a) Bản gốc giấy đề nghị vay vốn (Mẫu số 12a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (Mẫu số 13a ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động.

d) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

đ) Bản gốc các văn bản thỏa thuận của khách hàng với người lao động về việc ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

10.1.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b, đ điểm 10.1.1 khoản 10.1 này.

- Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, điểm 10.1.1 khoản 10.1 này nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

10.2. Hồ sơ vay vốn đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi SXKD

10.2.1. Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm:

a) Bản gốc giấy đề nghị vay vốn (Mẫu số 12b/12c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (Mẫu số 13b/13c ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động.

d) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

đ) Bản sao các văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 (đối với NSDLĐ bị tạm dừng hoạt động).

e) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

g) Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 của cơ quan thuế. (khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc NN).

10.2.2. Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:

- Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 10.2.1 khoản 10.2 này.

- Bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c, d, đ, e, g điểm 10.2.1 khoản 10.2 này nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.

Khi nộp hồ sơ, khách hàng gửi bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu.

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.

11. Quy trình cho vay:

- Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, cán bộ ngân hàng kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn; Tra cứu thông tin tín dụng của khách hàng trên hệ thống thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) để xác định tình trạng nợ xấu của khách hàng.

- Trường hợp phê duyệt hoặc từ chối cho vay, NHCSXH sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản. Nếu cho vay thì NHCSXH cùng khách hàng thỏa thuận, lập Hợp đồng tín dụng.

12. Tổ chức giải ngân:

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận tái cấp vốn.

- Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đối các tháng 5,6,7 năm 2021 khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng, NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 01 lần.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tân Phú và Quận 11

Địa chỉ: 16 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú-TP.HCM

Điện thoại: (028) 39736125 - 39736126 - 39736128

 

 

MH (T/h theo Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 11 và Quận Tân Phú)


Số lượt người xem: 771    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA