SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
6
6
6
2
Tin tức sự kiện 13 Tháng Mười Một 2018 10:00:00 SA

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển

Vào dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/1/1930 – 18/11/2003), Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhất trí thông qua Nghị quyết về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Đến nay, các khu dân cư của cả nước đã 15 lần tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

 “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các khu dân cư có ý nghĩa lớn, đầy tính nhân văn. Đây là dịp để toàn dân ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tổng kết việc thực hiện cuộc vận động trong năm qua và bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động trong năm tới; kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc... Đây cũng là dịp để Mặt trận, nhất là tổ chức Mặt trận cấp cơ sở có dịp nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động, công tác của mình trong việc phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cùng hướng đến thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” là một trong những sáng kiến của cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua nhiều năm tổ chức, đã thể hiện được một nếp sinh hoạt mà nay trở thành truyền thống của nhân dân ở các khu dân cư, một bước phát triển mới về xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội. Ở ngày Hội này có đủ những yếu tố: xây dựng khu dân cư có nếp sống văn hóa, mỗi gia đình là một tổ ấm, cộng đồng thương yêu đùm bọc lẫn nhau; tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, liên kết, gắn bó khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua ngày hội, Ban công tác Mặt trận biết được, nắm được tình hình, đời sống của từng hộ dân, hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế bằng những việc làm thiết thực, căn cơ. Mặt trận chủ trì phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức xã hội để giúp cho đoàn viên, hội viên của từng đoàn thể, người lao động theo từng giới với những nội dung chăm lo, phát triển kinh tế, đời sống; sâu sát, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, thiết thân; phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân trong góp ý xây dựng, bảo vệ chính quyền, xây dựng cuộc sống trên địa bàn, đồng thời các tổ Mặt trận nhận xét xác đáng về tình hình đoàn kết trong nội bộ nhân dân; khu dân cư nào thực hiện tốt và chưa tốt; tốt ở mặt nào; chưa tốt mặt nào; gia đình nào cần khắc phục những thiếu sót; hòa giải những mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nhân dân. Ngày hội thật sự thành công khi có đông đảo các thành phần tiêu biểu trong cộng đồng tham gia, và tạo nên nét đẹp truyền thống của khu dân cư hàng năm.           

- Kỷ niệm 88 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018) -

 


Số lượt người xem: 1951    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA