SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
8
9
3
8
Tin tức sự kiện 08 Tháng Năm 2017 2:15:00 CH

Thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban chỉ đạo Thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước đã thông qua Chương trình công tác năm 2017 gồm 09 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1.    Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 05/10/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới.

2.    Tiếp tục triển khai những tài liệu, văn bản, hướng dẫn có liên quan đến thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước do Bộ Công an phát hành; Các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo về thực hiện các quy định có liên quan đến Pháp lện bảo vệ bí mật Nhà nước.

3.    Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ trong quan hệ với nước ngoài, trong đó thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1023-QĐ/TU ngày 20 tháng 04 năm 2012 của Thành ủy và Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định về quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài; Quy định số 228/QĐ-TW ngày 07/02/2014 của Ban chấp hành Trung ương quy định về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, phòng gian bảo mật cho cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ với nước ngoài và khi đi ra nước ngoài.

4.    Thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống máy tính, phương tiện thông tin liên lạc của đơn vị, tăng cường các biện pháp bảo mật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Phối hợp với Công an quận đề xuất Công an Thành phố kiểm tra máy tính, thiết bị kỹ thuật thông tin liên lạc tại các bộ phận thiết yếu, cơ mật trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo tuyệt đối an toàn, phòng tránh lộ, lọt bí mật Nhà nước; Xây dựng các quy định cụ thể về quản lý, sử dụng các thiết bị kỹ thuật trong soạn thảo, lưu trữ tài liệu mật phục vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của đơn vị. Có phương án, biện pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng thông tin.

5.    Tổ chức kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin và việc chấp hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước tại các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội do Nhà nước quản lý trên địa bàn quận nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

6.    Xây dựng và ban hành quy định bảo mật thông tin trên địa bàn quận, thành lập tổ công tác an toàn thông tin để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo mật, an toàn thông tin, khi có hướng dẫn của Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước Thành phố.

7.    Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước quận, các đơn vị để đáp ứng yêu cầu và tình hình thực tế.

8.    Khắc phục nội dung kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật vể bảo vệ bí mật Nhà nước tại các đơn vị trực thuộc năm 2016.

9.   Dự toán kinh phí trang bị các phương tiện, trang thiết bị…phục vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2017.

 


Số lượt người xem: 2422    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA