SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
1
3
8
4
Tin tức sự kiện 06 Tháng Ba 2017 9:10:00 SA

Tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Vừa qua, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Dự hội nghị có ông Lê Trọng Hiếu – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban dân vận Thành ủy; ông Ngô Văn Luận – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; ông Đặng Thanh Bình – Phó Bí thư thường trực Quận ủy; bà Trần Thị Bích Liên – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Ban thường vụ Quận ủy luôn thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận lần thứ XI, đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị về nội dung “Nâng cao năng lực lãnh đạo; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế”. Hàng năm, các cấp ủy đảng đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng và ban hành chương trình công tác, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện.

Công tác luân chuyển, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý có chuyển biến tích cực; quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác bố trí cán bộ. Chú trọng đổi mới công tác đánh giá cán bộ và đảng viên hàng năm, làm cơ sở để bố trí, sử dụng và bổ sung và quy hoạch cán bộ; thực hiện tốt chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, nâng cao, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ, đảm bảo tập trung, dân chủ, khách quan; bước đầu phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, người đứng đầu.

 

Thực hiện tốt việc xây dựng quy chế làm việc; quy chế phối hợp của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các quy chế về công tác tổ chức cán bộ nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của các cấp ủy đảng; quy chế phối hơp, quy định về mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị gắn với thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp và hoạt động của cả hệ thống chính trị, trọng tâm là tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ, nhất là đẩy mạnh sinh hoạt theo chuyên đề, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên, khắc phục tính hình thức.

Công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chú trọng. Quan tâm chỉ đạo việc giám sát thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần ngăn ngừa, nâng cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Văn Luận -  Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận đã đánh giá công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn được triển khai thực hiện một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương. Bảo đảm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực và hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo của các tổ chức đoàn thể, qua đó tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an ninh - quốc phòng, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ông nhấn mạnh, trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng, các ban xây dựng Đảng và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nghiêm túc tiếp thu, xác định rõ những nội dung trọng tâm cần lãnh đạo thực hiện sát thực với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương, đơn vị trên tinh thần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp, tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt đông hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị. 

 


Số lượt người xem: 2431    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA