SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
2
2
6
8
Tin tức sự kiện 12 Tháng Giêng 2017 3:00:00 CH

Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị 05-CT/TW đã được Bộ Chính trị ban hành vào ngày 15/05/2016 nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng. Chỉ thị được ban hành trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

So với Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) có nội dung rộng hơn, phong phú hơn và yêu cầu cũng cao hơn. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”. Chỉ thị lần này đã nhấn mạnh vai trò của “người đứng đầu”, nêu rõ phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”.

Trong Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cho rằng việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, không ít nơi vẫn coi đây như một phong trào, một cuộc vận động, học nhiều nhưng kết quả làm theo đạo đức của Bác còn nhiều hạn chế. Trách nhiệm nêu gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nhiều nơi vẫn còn hình thức. Việc thực hiện Chỉ thị chưa đạt mục đích đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị chưa thật sinh động, hấp dẫn, chưa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các điển hình tiêu biểu trong Đảng và xã hội… Rất nhiều điểm mới trong Chỉ thị 05 như: Bộ Chính trị yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Bộ Chính trị không chỉ dành riêng một nội dung để yêu cầu về công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo - bồi dưỡng cán bộ các cấp, mà còn chỉ rõ từng nội dung cần đưa vào chương trình, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo. Một điểm nữa là phải gắn chặt giữa “xây” với “chống”, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Việc hoàn thiện chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ. Một điều quan trọng nữa là, Chỉ thị 05 được đảm bảo thực hiện lâu dài, không có giới hạn về thời gian. Lần này, Bộ Chính trị đã ban hành một Chỉ thị 05 rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yêu cầu và lâu dài hơn về thời gian.

Việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 sẽ làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết. Qua đó, tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ mới.


Số lượt người xem: 2609    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA