SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
6
3
0
3
Tin tức sự kiện 05 Tháng Giêng 2017 8:15:00 SA

Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải

Trong năm, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật (HĐPBGDPL) đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận. Song song đó, HĐPBGDPL còn thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như: triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; thông báo Kết luận số 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW và Thông tri số 07-TT/TU của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình hiện nay; triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương và thành phố; tiếp tục triển khai thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chỉ đạo; tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2016. Các thành viên trong Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cũng đã thực hiện tích cực và đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện có hiệu quả, đạt yêu cầu về chất lượng và số lượng, có chiều sâu đến từng đối tượng được tuyên truyền.

Ngoài ra, HĐPBGDPL tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành của Ủy ban nhân dân quận, phường; tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường và các tổ chức thành viên của Mặt trận tại cơ sở; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, tổ hòa giải, hòa giải viên; biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở. Đến 30/10/2016, lực lượng hòa giải viên cơ sở trên địa bàn quận đã tiến hành hòa giải 40 vụ, việc. Trong đó, có 39 vụ, việc hòa giải thành; 01 vụ, việc hòa giải không thành.

 

 

Tại Hội nghị Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải năm 2016, Ủy ban nhân dân quận đã trao Giấy khen cho 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi tìm hiểu pháp luật về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Dịp này, Ủy ban nhân dân quận còn trao Giấy khen cho 05 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 03 tập thể, 15 các nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải năm 2016.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

 

Ông Nguyễn Phước – Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch HĐPBGDPL quận trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 


Số lượt người xem: 2595    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA