SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
1
9
7
3
Tin tức sự kiện 20 Tháng Chín 2016 4:30:00 CH

Phát huy vai trò Người cao tuổi trong giai đoạn Cách mạng mới

Trong quá trình lãnh đạo Cách mạng ở nước ta, Đảng ta và Bác Hồ luôn luôn coi trọng việc phát huy vai trò và lực lượng của các cụ phụ lão. Người cao tuổi ở nước ta không chỉ có công sinh thành, giáo dưỡng lớp trẻ, mà còn là lớp người có vai trò rất lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Những năm qua, nhờ những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện, tuổi thọ trung bình của nguời Việt Nam được nâng cao hơn. Trong bài phát biểu của mình, đồng chí cố Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã khẳng định:

Chưa bao giờ lực lượng Người cao tuổi nước ta lại đông đảo như hiện nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kính trọng lớp người cao tuổi ở nước ta. Với uy tín cao, sự mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống, cùng với vốn trí thức, kinh nghiệm, kỹ năng lao động và nghiệp vụ phong phú, đa dạng của mình, thật sự là một bộ phận hợp thành nguồn lực nội sinh quý giá của dân tộc. Chúng ta trân trọng bồi dưỡng và phát huy nguồn lực ấy...

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Quốc hội nước ta đã ra pháp lệnh Nguời cao tuổi quy định cụ thể về phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò của Ngưới cao tuổi. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra yêu cầu:

Xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe, quan tâm hơn nữa đến Nguời cao tuổi về y tế, hưởng thụ văn hóa, nhu cầu được thông tin, phát huy khả năng tham gia đời sống chính trị của đất nước và các hoạt động xã hội, nêu gương tốt, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với nước. Xây dựng chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi. Phát huy vai trò Hội Người cao tuổi Việt Nam.” Bác luôn kính trọng người già và yêu quý trẻ em, Người xem những vị thượng thọ “là của quý giá của dân tộc”, những tấm gương sáng của các cụ phụ lão và thanh thiếu niên là “tượng trưng phúc đức của nước nhà” trong đường lối Cách mạng dựa vào sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương “vận động tất cả lực lượng, không để sót một nguời dân nào góp thành lực lượng toàn dân”. Trong đó, giới phụ lão có vai trò đặc biệt quan trọng. Bác nhấn mạnh trách nhiệm của các cụ phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão góp sức. Nước mất phụ lão cứu, nước suy sụp phụ lão phù trì”. Bác còn nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, Người chủ trương phải chống giặc dốt đi đôi với chống giặc đói và giặc ngoại xâm. Các cụ già có thành tích học chữ Quốc ngữ đã được Bác khen: “Chẳng những làm kiểu mẫu siêng năng cho con cháu mà lại còn tỏ ý chí hùng mạnh của dân tộc Việt Nam”. Bác còn khẳng định truyền thống Diên Hồng là truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc ta và riêng các cụ phụ lão ta. Tiếp tục truyền thống Diên Hồng vĩ đại, các cụ phụ lão cũng không vì tuổi cao tóc bạc mà hưởng thụ thanh nhàn, các cụ còn tổ chức đội bạch đầu quân để làm những công việc như: khuyến khích con cháu tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, gìn giữ trật tự trị an trong làng xóm, giúp đỡ dân quân, tăng gia sản xuất, trồng cây gây rừng, cổ động bà con đặt hũ gạo chống Mỹ cứu nước...” Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về “tuổi cao chí càng cao”, cả cuộc đời Bác đã chiến đấu hy sinh không mệt mỏi vì dân, vì nước quên cả tuổi già, quên cả bản thân. Có thể nói, nỗi vui buồn - tình thương yêu của Bác đều gắn bó với Tổ quốc, với nhân dân, trong đó có lớp Người cao tuổi. Người đã quên đi hạnh phúc riêng của mình, sẵn sàng lấy tình yêu quê hương đất nước, yêu thương tất cả mọi người để làm nguồn sống, nguồn hạnh phúc. Người luôn lo trước nỗi lo của thiên hạ. Cuộc đời của Người là đức hy sinh cao cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tương lai vận mệnh đất nước, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Người sống thật giản dị, không xa hoa. Điều đó tạo nên một con người cao thượng tuyệt vời.

Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh về Người cao tuổi được thể hiện trong 18 chữ vàng của Ban chấp hành Trung ương Đảng để tặng cho Hội Người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tư tưởng đó bắt nguồn từ yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, thể hiện đậm nét truyền thống của văn hóa dân tộc, và còn nguyên giá trị đối với công tác vận động Người cao tuổi trong giai đoạn Cách mạng hiện nay.

 


Số lượt người xem: 2241    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA