SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
2
4
2
6
Tin tức sự kiện 04 Tháng Bảy 2016 10:50:00 SA

Quận 11 tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã tổ chức tổng kết 15 năm (2000 - 2015) việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI từng đề ra chỉ tiêu thực hiện và phát triển phong trào đến năm 2020 bằng các Nghị quyết cụ thể. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận, và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả đáng kể trong 15 năm qua.

Hiện nay, quận 11 có 16 phường mang tên số, từ phường 1 đến phường 16; có 63 khu dân cư và 889 tổ dân phố.

-   Về kinh tế: Quận 11 tiếp tục chuyển dịch theo cơ cấu thương mại dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đối với doanh thu thương mại dịch vụ là 21,26%.

-   Về giáo dục: Quận 11 có 26 trường Mầm non, 21 trường Tiểu học, Trung học cơ sở có 10 trường, Trung học phổ thông có 05 trường, có 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 01 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề, 01 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, 01 Trường Giáo dục chuyên biệt.

-   Về y tế: Có 01 bệnh viện, 01 Trung tâm Y tế dự phòng và 16 Trạm Y tế phường. Ngoài ra, trên địa bàn quận còn có 540 cơ sở y tế tư nhân.

-   Về tôn giáo: Trên địa bàn quận có 61 tự viện được phân bổ trên địa bàn 16 phường, trong đó có Chùa Giác Viên (phường 3), Phụng Sơn Tự (phường 2) được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp bằng công nhận di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia.

-   Về văn hóa: Quận có 16/16 phường đăng ký xây dựng Phường Văn minh đô thị, 63/63 khu dân cư xây dựng Khu phố văn hóa, 11/11 chung cư xây dựng Chung cư văn hóa, 76 điểm sáng văn hóa. Tỉ lệ bình quân khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa từ năm 2000 đến 2015 là 84,3%. Tỷ lệ bình quân số hộ dân đạt chuẩn gia đình văn hóa trong 15 năm qua là 87,99%. Qua đó góp phần xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế - xã hội. Cuộc vận động này đã ngày càng lan tỏa trong đời sống dân cư, phong trào được khẳng định, từng bước phát triển và bền vững. Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” đã góp phần tích cực vào việc hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa. Các hoạt động văn hóa lễ hội, văn hóa văn nghệ ở cơ sở đã từng bước được nâng cao chất lượng, đáp ứng một phần nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh trong nhân dân.

Giao lưu các gương điển hình tiên tiến trong hội nghị. 

Từ năm 2000 đến năm 2015, quận và 16 phường đã vận động cho Quỹ Vì người nghèo với tổng số tiền là 32.583.456.620 đồng. Qua đó chăm lo cho người dân nghèo với số tiền 30.656.118.096 đồng. Trong 15 năm qua, quận đã tổ chức thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ngày càng đi vào cuộc sống xã hội, làm chuyển biến mọi mặt của đời sống xã hội. Các thành viên Ban vận động khu phố đã phối hợp tốt trong quá trình triển khai thực hiện, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, mở rộng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được sức dân để lo cho dân.

 

Ông Ngô Văn Luận – Bí thư Quận ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 15 năm thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2000-2015. 


Số lượt người xem: 2739    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA