SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
8
4
8
2
Tin tức sự kiện 28 Tháng Sáu 2016 4:00:00 CH

Giai cấp công nhân và tổ chức Công Đoàn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đòi hỏi phải chuyển đổi nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp lạc hậu thành nền kinh tế công nghiệp gắn với việc hình thành quan hệ sản xuất tiến bộ. Trong sự nghiệp vẻ vang và nặng nề này, giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng nòng cốt đóng vai trò quyết định đến sự thành công của CNH, HĐH theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Giai cấp công nhân nước ta là lực lượng sản xuất cơ bản, quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đang nắm giữ những cơ sở vật chất và các phương tiện sản xuất hiện đại nhất, quyết định phương hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế. Giai cấp công nhân nước ta đã và đang là cơ sở chính trị, xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức, trong khối đoàn kết toàn dân, và là lực lượng đi tiên phong trong công cuộc đổi mới.

Trong kháng chiến cứu nước, giai cấp công nhân đã cùng giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và đồng bào cả nước xả thân vì độc lập, thống nhất Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, giai cấp công nhân, nhân dân lao động cả nước lại hưởng ứng và đi đầu thực hiện. Cùng với tiến trình đổi mới đất nước, giai cấp công nhân đã có những bước phát triển tích cực, đã tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng đội ngũ được nâng lên, đã xuất hiện bộ phận công nhân trí thức. Giai cấp công nhân nước ta rõ ràng đã trưởng thành vượt bậc, nhanh chóng làm chủ khoa học - kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần làm nên những thành tựu về kinh tế - xã hội hết sức quan trọng.

Biết bao điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động xuất hiện qua các phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động khắp các ngành nghề, lĩnh vực trên cả nước. Một thế hệ công nhân trẻ có trình độ văn hoá và kiến thức cao, kế tiếp truyền thống cách mạng của giai cấp và dân tộc. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là nhân tố quan trọng đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Cùng với quá trình CNH, HĐH đất nước, công nhân, viên chức, lao động sẽ tăng lên về số lượng và nâng cao về chất lượng. Các cấp Công Đoàn thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, có biện pháp tuyên truyền giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho công nhân lao động; thu hút đông đảo anh chị em vào các phong trào thi đua yêu nước. Công Đoàn các cấp quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động trong nền kinh tế nhiều thành phần, tham gia cùng chính quyền và các doanh nghiệp bảo đảm việc làm, đời sống cho công nhân, viên chức, lao động.

Công Đoàn chủ động nghiên cứu, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công Đoàn. Công Đoàn phải là người bảo vệ lợi ích và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, lao động; là sợi dây kết nối giữa Đảng với quần chúng công nhân, lao động; là người vận động, tổ chức công nhân lao động sản xuất, tham gia quản lý Nhà nước; là người cộng tác đắc lực với chính quyền trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước ta.

Được rèn luyện và thử thách trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, Công Đoàn nước ta ở vào thời kỳ nào cũng là một tổ chức thống nhất chặt chẽ về chính trị, tư tưởng, tổ chức, luôn luôn làm tốt nhiệm vụ vận động, tổ chức công nhân, lao động đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó. Vấn đề quan trọng lúc này là chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Công Đoàn, làm cho Công Đoàn không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đại diện cho tài năng, trí tuệ và lợi ích của hàng triệu công nhân, lao động trong cả nước, phát huy có hiệu quả sức mạnh lịch sử của mình, tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.


Số lượt người xem: 2873    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA