SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
4
1
7
4
Tin tức sự kiện 19 Tháng Hai 2016 4:05:00 CH

Việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hiện nay, toàn Đảng và cả xã hội ta đang nỗ lực “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực tế cho thấy, trên bình diện rộng đã có sự chuyển biến về tư tưởng, đạo đức, tác phong trong đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên… Việc thực hiện học tập, làm theo có chủ đề hàng năm được lồng ghép, gắn với triển khai nhiệm vụ chuyên môn và sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; việc kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ đã cho thấy việc học tập, làm theo có sức lan tỏa lớn, tác động rộng lớn trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là việc rèn luyện đạo đức trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công dân… Qua tổng kết việc học tập, làm theo của các ngành, các cấp… những tấm gương người tốt, việc tốt, tập thể tốt, cá nhân tốt ngày càng nhiều, là tiền đề quan trọng trong xây dựng xã hội văn hóa, văn minh, nghĩa tình, đời sống lành mạnh, có ý nghĩa; tinh thần tương thân, tương trợ trong cộng đồng nảy nở; tình người ấm áp, gần gũi, thân thiện… Cùng với hàng loạt biện pháp tốt trong cải cách hành chánh, nâng cao năng lực, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm “gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, làm dân tin” từ phong trào “Dân vận khéo”; những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, tham nhũng, lãng phí, thái độ vô tổ chức, vô kỷ luật, thiếu trách nhiệm đối với công việc, thiếu văn hóa nơi công sở, thiếu tôn trọng nhân dân; hành vi xu nịnh, gây bè phái, mất đoàn kết nội bộ, xa rời quần chúng nhân dân, thái độ vô cảm, thấy cái đúng không dám bảo vệ, cái sai không dám đấu tranh, phê phán trong một bộ phận cán bộ, đảng viên… từng bước chựng lại và dần được đẩy lùi.

Ngày 30/03/2007, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, nhằm làm cho các cấp Ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức Đảng và của chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, bảo đảm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Nghị quyết của chi bộ và của cấp Ủy cấp trên để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt Đảng, từ nội dung học tập, làm theo gắn với thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư đã góp phần làm cho sinh hoạt của chi bộ sinh động, gợi mở ý tưởng, khơi mới suy nghĩ trong đảng viên. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhằm làm cho đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng và của chi bộ; từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thông qua sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, từng đảng viên có dịp hiến kế, đóng góp những ý kiến tâm huyết của mình cho sự lãnh đạo chung của chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Nếu mỗi đảng viên đều có ý thức, nhận thức tốt về vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự lãnh đạo tập thể của chi bộ thì chi bộ ở từng địa phương, từng cơ sở sẽ tăng cường được năng lực lãnh đạo, thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và của chi bộ. Thiết nghĩ, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của đảng viên chính là góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi mình sinh hoạt, công tác luôn đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động. Người đảng viên tốt là người có tình thương yêu đồng chí một cách thật sự như lời Bác Hồ nói “trong Đảng phải có tình yêu thương đồng chí”. Thấy người giỏi hơn mình nên thân thiết, không tỵ hiềm ganh ghét; cần giúp người thiếu thực tế, thiếu kinh nghiệm để xây dựng sự đồng đều, hiệu quả trong công việc của đơn vị, cơ quan; đối xử, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp phải trung thực, chân thành, tế nhị, khiêm tốn và cầu thị… Nếu mỗi đảng viên đều có suy nghĩ và thể hiện được như thế, chắc chắn chi bộ nơi đó sẽ tốt, sẽ mạnh, sẽ vui và nhất định là tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng và hành động.

Xây dựng chất lượng đội ngũ đảng viên là nội dung chủ yếu, thường xuyên, đồng thời cũng là vấn đề sống còn trong công tác xây dựng Đảng. Đảng mạnh là do chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần. Đảng viên kém, chi bộ kém sẽ làm cho Đảng yếu, không mạnh. Sinh thời, Bác Hồ nói: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Do vậy, việc sinh hoạt chuyên đề gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư.


Số lượt người xem: 11381    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA