SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
7
6
3
8
Tin tức sự kiện 01 Tháng Hai 2016 8:35:00 SA

Nhiệm vụ công tác tư pháp và thi hành án năm 2016

Trong năm 2016, Ngành Tư pháp thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật; quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước, xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý; nâng cao chất lượng, đảm bảo tôn chỉ và mục đích hoạt động của Báo Pháp luật.

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; tăng cường chất lượng, hiệu quả một số dịch vụ công và dịch vụ pháp lý chủ yếu, thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Tư pháp.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động ngành Tư pháp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.


Số lượt người xem: 2552    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA