SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
2
4
7
8
Tin tức sự kiện 22 Tháng Bảy 2015 2:50:00 CH

Ký ức một mùa thu

Trong những ngày tháng 8 này, chúng ta gợi nhớ đến mùa thu lịch sử cách nay 70 năm - mùa thu năm 1945. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta đã nhất tề đứng lên làm cuộc tổng khởi nghĩa có một không hai trong lịch sử. Cả một chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm, ách thống trị của thực dân bị lật nhào, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

70 năm trôi qua, chúng ta càng có điều kiện nhìn rõ hơn tầm vóc dân tộc và thời đại hết sức sâu sắc qua cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8/1945, một trong những sự kiện vĩ đại nhất, vô cùng vẻ vang của lịch sử dân tộc và của Đảng ta. Cách mạng tháng 8 đã kế thừa và phát huy rực rỡ những truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam; chứng minh hùng hồn sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã xây dựng đường lối chính trị đúng đắn; lãnh đạo sáng suốt, tổ chức lực lượng cách mạng chặt chẽ, phương pháp đấu tranh phong phú, linh hoạt và sáng tạo...

Bài học lớn của Cách mạng Tháng 8 là biết phát huy sức mạnh toàn dân tộc để tạo thời cơ, chớp lấy thời cơ, chủ động và quyết tâm vượt qua mọi thử thách hiểm nghèo, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng bài học đó của Cách mạng Tháng 8, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và quan trọng qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta chủ xướng và lãnh đạo, tạo tiền đề, động lực vững chắc đưa cả nước vững bước vào thiên niên kỷ mới.

Chúng ta ý thức sâu sắc vai trò tiên phong của một Đảng cầm quyền chỉ có thể được phát huy mạnh mẽ khi Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân làm cơ sở hoạch định đường lối phát triển kinh tế - xã hội; phải lấy thực tiễn đời sống để kiểm nghiệm, bổ sung và hoàn thiện từng chủ trương, chính sách; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cả đất nước đang trên tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, chúng ta đang tiếp tục mở cửa hội nhập, sẵn sàng làm bạn với mọi quốc gia... thời cơ và thách thức đan xen nhau. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, một Đảng kiên cường, dày dạn thử thách, chúng ta càng tin tưởng vào tiền đồ tươi sáng của đất nước. Khí thế Cách mạng Tháng 8 tiếp tục cổ vũ, nâng bước chúng ta đi tiếp cuộc hành trình đổi mới.


Số lượt người xem: 3063    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA