SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
5
9
9
9
Tin tức sự kiện 08 Tháng Giêng 2015 2:45:00 CH

Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2015

Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2015 dành cho 170 đảng viên. Trong thời gian học tập, các đảng viên được tìm hiểu và nghiên cứu 11 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn nhằm trang bị những kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Các đảng viên sẽ được nghe Thường trực Quận ủy quán triệt thực tế về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận và những nội dung cơ bản về Quy định số 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quản lý đảng viên nơi cư trú, cùng một số quy định quan trọng khác. Cuối khóa học, các đảng viên sẽ được kiểm tra bằng hình thức thi viết.


Số lượt người xem: 4619    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA