SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
1
1
3
0
Tin tức sự kiện 17 Tháng Mười Hai 2014 9:55:00 SA

Mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12

Sinh ra và lớn lên trong bão táp cách mạng, từ khát vọng mưu cầu hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, quân đội ta là sản phẩm của ý chí và sức mạnh của cả dân tộc chống nô dịch, áp bức, bóc lột và đói nghèo. Trải qua gần bảy thập kỷ chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, chiến đấu quên mình vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, quân đội ta luôn luôn giữ vững bản chất và truyền thống cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu thành những tiêu chí: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. (1)

Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, được Nhà nước chăm lo xây dựng, được nhân dân tin yêu đùm bọc, nuôi dưỡng, đã không ngừng trưởng thành, góp phần xứng đáng làm nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ non sông đất nước, tiêu biểu cho lương tri, sức mạnh và trí tuệ của dân tộc ta: Đánh đổ chế độ thực dân - phong kiến, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đánh bại chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp với Điện Biên Phủ lẫy lừng; đánh thắng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những chiến công đó mãi mãi là dấu son trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng về ý chí quyết đánh và quyết thắng, về tài thao lược biết đánh và biết thắng của quân đội ta.

Trong buổi chiêu đãi mừng quân đội ta 20 tuổi, ngày 22/12/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Quân đội ta là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng”. (2)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (01/2011) đã chỉ rõ: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự, an toàn xã hội; ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế”. (3)

Quán triệt Nghị quyết của Đảng, chúng ta ra sức xây dựng sức mạnh quốc phòng. Đó là sức mạnh tổng hợp trên cơ sở phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân tộc, sức mạnh của cả nước kết hợp với sức mạnh của thời đại, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực. Sức mạnh đó được tạo nên trên cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân độc lập, tự chủ, vững chắc, từng bước hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng đất nước phát triển nhanh chóng và bền vững.

Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất, Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối và phát triển truyền thống lịch sử, quân đội ta cần phải luôn luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu để đánh thắng mọi loại chiến tranh xâm lược, kể cả chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao. Là một đội quân công tác, quân đội ta phải là một lực lượng chính trị của Đảng và Nhà nước, tham gia một cách tích cực và chủ động vào mọi phong trào chính trị - xã hội, cùng toàn dân đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội… làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của kẻ thù. Quân đội ta cần ra sức sản xuất và tiết kiệm, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất mà Đảng, Nhà nước giao.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; tiếp tục tập trung xây dựng quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Nền quốc phòng toàn dân trước hết phải dựa trên cơ sở chính trị ổn định và vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân mà nền tảng là liên minh công nông và tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là nhân tố cơ bản quyết định sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân. Các cấp Ủy phải nắm vững đường lối chính trị, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, trên cơ sở đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mới trên lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, lao động sản xuất, để cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Từ bài học kinh nghiệm vô giá về chiến tranh nhân dân trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc, ngày nay, trong điều kiện hòa bình xây dựng, quân đội ta luôn luôn xứng đáng là một lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; tranh thủ mọi thời cơ, điều kiện thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống tự lực, tự cường, tinh thần quyết chiến quyết thắng, phấn đấu thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu cao cả: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12, chúng ta càng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhớ lời tiên đoán thiên tài của Người trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay: “Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân, nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam”. (4) Điều tiên đoán đó của Người đã trở thành hiện thực trong những thập kỷ đầu thế kỷ 20.

(1) Hồ Chí Minh Toàn tập - NXB CTQG - H - 1996 - T 11 - tr 350.

(2) Sđd - T 11 - tr 349.

(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI - NXB CTQG - H - 2011 - trang 321 -322.

(4) Hồ Chí Minh Toàn tập - NXB CTQG - H - 1995 - T 3 - tr 508.


Số lượt người xem: 3683    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA