SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
0
3
1
Tin tức sự kiện 16 Tháng Bảy 2014 9:00:00 SA

Phòng Tư pháp giới thiệu, phổ biến Hiến pháp cho cán bộ Hội Cựu chiến binh phường và quận

Ngày 28/11/2013, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Bản Hiến pháp đã được Chủ tịch nước ký lệnh ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Bản Hiến pháp vừa kế thừa được giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992; vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội.

Vừa qua, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tư pháp quận đã tổ chức giới thiệu cho cán bộ Hội Cựu chiến binh phường và quận về những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992 và những Chương, Điều được quy định cụ thể trong Hiến pháp năm 2013; giúp cho lực lượng cán bộ Hội có tương đối đầy đủ thông tin để phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể phường và quận thực hiện tốt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về Hiến pháp năm 2013 của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Từ đó phấn đấu góp phần tổ chức, thực hiện tốt và bảo đảm các quy định của Hiến pháp năm 2013 được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Số lượt người xem: 3860    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA