SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
4
4
1
6
Tin tức sự kiện 26 Tháng Ba 2014 1:50:00 CH

Triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Vừa qua, Phòng Tư pháp quận đã tổ chức biên soạn theo hình thức hỏi, đáp 61 câu hỏi tìm hiểu về Hiến pháp và đã tổ chức giới thiệu, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thi hành nghiêm Hiến pháp.

Theo Hiến pháp, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 11 Chương và 120 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014


Số lượt người xem: 3847    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA