SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
6
5
9
9
3
Tin tức sự kiện 15 Tháng Chín 2013 8:55:00 SA

Tổ chức nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 27/7/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy; Vừa qua, Ban Tuyên giáo quận đã ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTGQU ngày 12/9/2013 về việc tổ chức nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đối tượng là tất cả cán bộ chủ chốt; đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, hội quần chúng và cơ sở, các tầng lớp nhân dân.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu các tác phẩm được thực hiện trong từng tháng với các hình thức đọc tài liệu, tổ chức thảo luận, trong đó tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung trong các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với thời gian cụ thể như sau:

- Tháng 9 : Nghiên cứu phần V về “Cách lãnh đạo” trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”.

- Tháng 10 : Nghiên cứu tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

- Tháng 11 : Nghiên cứu tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 


Số lượt người xem: 5507    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA