SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
3
5
8
5
Tin tức sự kiện 12 Tháng Hai 2013 2:55:00 CH

Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 11

 

I. Vị trí và chức năng

 

1. Vị trí

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận, là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận.

 

Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

2. Chức năng

 

Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân Quận về: hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận và các cơ quan nhà nước trên địa bàn Quận; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Quận và Ủy ban nhân dân Quận; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Quận, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

 

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

1. Xây dựng, trình chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Quận và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân Quận theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận.

 

2. Kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Quận.

 

3. Thực hiện công tác tổng hợp, thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật;

 

4. Chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc chung của Thường trực Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận và theo quy định của pháp luật.

 

6. Đối với chức năng là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân Quận:

 

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Quận ban hành:

 

- Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận;

 

- Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Ban Tiếp công dân Quận trực thuộc Văn phòng;

 

- Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

 

- Văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng;

 

- Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng.

 

b) Giúp Ủy ban nhân dân Quận kiểm tra, đôn đốc, tổng kết việc thực hiện Quy chế theo đúng quy định;

 

c) Theo dõi, nắm tình hình hoạt động chung của Ủy ban nhân dân Quận;

 

d) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân Quận; thu thập, xử lý thông tin, kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận đưa vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản;

 

 

e) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Quận;

 

g) Triệu tập, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của Ủy ban nhân dân Quận;

 

h) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo, áp dụng biện pháp cần thiết giải quyết công việc trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp;

 

i) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận cải tiến lề lối làm việc; duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước Quận và Phường;

 

k) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp Quận và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận, phường; trình Ủy ban nhân dân Quận chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng;

 

l) Tiếp nhận, xử lý, trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến):

 

- Đối với đề án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình: Kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục soạn thảo, thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản; tóm tắt nội dung, nêu rõ thẩm quyền quyết định, sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận đối với vấn đề liên quan, đề xuất một trong các phương án: ban hành, phê duyệt, đưa ra phiên họp Ủy ban nhân dân Quận, gửi lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân Quận; thông báo ý kiến của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại, bổ sung ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận.

 

 Trong quá trình xử lý, nếu đề án, dự án, dự thảo văn bản còn ý kiến khác nhau, chủ trì họp với cơ quan, tổ chức liên quan để trao đổi trước khi trình.

 

- Đối với dự thảo báo cáo, bài phát biểu: phối hợp với các cơ quan liên quan biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận.

 

- Đối với văn bản khác: kiến nghị với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận giao cơ quan liên quan triển khai thực hiện; tổ chức các điều kiện cần thiết để Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận xử lý theo quy định của pháp luật và nội dung văn bản đến.

 

m) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

 

7. Quản lý, chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

8. Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Ủy ban nhân dân Quận:

 

 a) Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Ủy ban nhân dân Quận;

 

 b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận; định kỳ rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành;

 

 c) Rà soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Quận sửa đổi, bổ sung; hàng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

 

d) Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu, báo cáo của Ủy ban nhân dân Quận.

 

9. Theo dõi, chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện công tác tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.

 

10. Thực hiện chế độ thông tin:

 

a) Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Quận;

 

b) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Cổng thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Quận;

 

c) Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của Ủy ban nhân dân Quận.

 

11. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật:

 

 a) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận;

 

 b) Phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của Ủy ban nhân dân Quận.

 

12. Hướng dẫn nghiệp vụ hành chính văn phòng:

 

 Chủ trì tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng, công tác tiếp dân đối với công chức Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân phường.

 

13. Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ:

 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng;

 

b) Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Văn phòng; ban hành và quản lý văn bản theo quy định;

 

c) Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ được giao;

 

d) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, số lượng người làm việc thuộc Văn phòng;

 

đ) Quản lý tổ chức cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách quy hoạch, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng;

 

e) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định.

 

14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 6555    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA