SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
3
3
9
2
Tin tức sự kiện 12 Tháng Hai 2013 2:40:00 CH

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 11

I. Chức năng:

·   Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND quận. Đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

·   Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với toàn bộ các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính - giá, kế hoạch và đầu tư theo thẩm quyền được UBND thành phố phân cấp, bảo đảm đúng chủ trương chính sách.

         II. Nhiệm vụ:

1.   Đề xuất với UBND quận các kế hoạch, biện pháp thực hiện chế độ, chính sách tài chính - giá trên địa bàn; theo dõi thu và quản lý, giám sát chi tài chính đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, UBND phường trực thuộc UBND quận theo đúng luật ngân sách, chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước.

2.   Tổ chức bộ máy tài chính - kế toán, kế hoạch giá cả ở cơ sở phù hợp với tình hình và yêu cầu công tác, thông tin giá cả và báo giá thị trường phục vụ yêu cầu quản lý của UBND quận; quản lý giá các đối tượng tài sản thuộc phạm vi quản lý của UBND quận.

3.   Tham mưu UBND quận về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố và quận. Tham mưu công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định đầu tư, tổ chức thực hiện, đánh giá đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

III. Quyền hạn:

1.  Được yêu cầu các đơn vị trực thuộc UBND quận cung cấp số liệu, chứng từ, sổ sách, các báo cáo kế toán - tài vụ và các tài liệu khác có liên quan làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh tế, tài chính và làm cơ sở để duyệt quyết toán tài chính hằng năm.

2.  Tham gia ý kiến về các trường hợp UBND quận xét bổ nhiệm kế toán trưởng ở các ban ngành và các đơn vị cơ sở theo phân cấp quản lý cán bộ.

3.  Tham gia các Hội đồng và Ủy ban có tính chất tư sản do UBND quận thành lập nhằm giúp UBND quận quyết định các vấn đề chuyên môn liên ngành.

4. Tham gia với các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của UBND quận.


Số lượt người xem: 7968    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA