SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
4
4
0
7
Tin tức sự kiện 12 Tháng Hai 2013 10:35:00 SA

Phòng Kinh tế quận 11

            I.    Chức năng:

·   Phòng kinh tế là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành của các Sở : Công nghiệp, Thương mại, Du lịch và Sở Kế hoạch - Đầu tư.

·   Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu giúp UBND quận quản lý hành chính nhà nước trên hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận theo sự phân công, phân cấp quản lý của UBND thành phố.

II.    Nhiệm vụ :

1.   Tham mưu UBND quận xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của thành phố. Đồng thời, giúp UBND quận chỉ đạo và quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt.

2.   Giúp UBND quận quản lý hành chính nhà nước đối với các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế trên các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch.

3.   Trên cơ sở hướng dẫn và quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở quản lý ngành (công nghiệp, thương mại, du lịch, kế hoạch và đầu tư) và các ngành có liên quan của thành phố. Phòng Kinh tế cụ thể hóa để hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành pháp luật của nhà nước đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc quận quản lý.

III.    Quyền hạn :

1.   Triệu tập các cuộc họp với đại diện các phường, các cơ sở sản xuất / kinh doanh / dịch vụ, các cơ quan đơn vị thành phố, trung ương đóng trên địa bàn quận để triển khai, hướng dẫn, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực chuyên môn thuộc phòng quản lý.

2.   Giải quyết, xử lý những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền do UBND quận phân công.

3.   Được tham dự các cuộc họp ở các ngành, các cấp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

4.   Đề xuất với UBND quận khen thưởng hoặc xử lý vi phạm đối với các đơn vị kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh,  dịch vụ trên địa bàn quận.


Số lượt người xem: 8965    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA