SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
7
3
3
3
Tin tức sự kiện 27 Tháng Ba 2013 8:20:00 SA

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo

Từ ngày 15 tháng 05 năm 2013, Thông tư 01/2013/TT-BNV ngày 25/03/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này ban hành biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo khi thực hiện Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 2: Ban hành biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

1.   Ban hành 45 biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo kèm theo Thông tư này, gồm:

a/ 10 biểu mẫu của cơ quan, thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hiệu từ A1 đến A10.

b/ 35 biểu mẫu của tổ chức, cá nhân có liên quan ký hiệu từ B1 đến B35.

2.   Biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo có tên, số, ký hiệu và kích cỡ thống nhất sử dụng khổ giấy A4 (210 mm x 297mm).

Điều 3: Nguyên tắc sử dụng

1.   Trong quá trình thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thống nhất sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính được ban hành theo Thông tư này.

2.   Việc ghi các nội dung trong biểu mẫu phải bằng tiếng Việt, trừ tên giao dịch quốc tế của tổ chức tôn giáo (nếu có), không viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu.

3.  Biểu mẫu về thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được lưu trữ theo quy định của Pháp luật hiện hành về văn thư lưu trữ.


Số lượt người xem: 4883    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA