SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
5
5
9
Tin tức sự kiện 15 Tháng Ba 2013 3:15:00 CH

Kế hoạch hoạt động công tác gia đình năm 2013

Thực hiện chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc” và thông điệp truyền thông “Xây dựng gia đình Việt Nam gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”; Tăng cường tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình trên Bản tin quận; đẩy mạnh tuyên truyền đến tận cơ sở, vào các đối tượng nam giới, trẻ em trai; vào trọng điểm nhân các sự kiện liên quan trong năm.

Vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin đã có Kế hoạch số 07/KH-VHTT về hoạt động công tác gia đình và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2013 với các nội dung trọng tâm trong năm 2013 như sau:

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ địa phương nhằm thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2020, tầm nhình 2030; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;  Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình; về chỉ đạo công tác liên ngành về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; về sơ kết 05 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

- Chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình thành một nội dung hoạt động đưa vào Nghị quyết cấp ủy Đảng - Chi bộ, chỉ đạo hàng năm của các cấp ủy Đảng là một nội dung sinh hoạt quan trọng của Chi bộ.

- Thực hiện các chương trình phối hợp về công tác gia đình giữa Phòng Văn hóa thông tin với Hội Liên hiệp phụ nữ, Trung tâm văn hóa, Đoàn thanh niên, Hội người cao tuổi, Công đoàn.

- Đẩy mạnh các hoạt động can thiệp và làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở khu phố - tổ dân phố trên địa bàn. Tập trung nâng cao chất lượng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở phường 10 và báo cáo kết quả làm điểm mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở phường 10 năm 2009 - 2013.

- Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong gia đình vào đối tượng là nam giới, trẻ em trai trên địa bàn khu phố, tổ dân phố, khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp…Tiếp tục tuyên truyền giáo dục ý nghĩa đời sống gia đình góp phần nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, ngăn ngừa bạo lực gia đình.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động truyền thông, đảm bảo sâu rộng về nội dung, đa dạng về hình thức, phong phú về đối tượng và hướng ưu tiên truyền thông nhóm nam giới tham gia xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Qua đó tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở đối với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; đưa nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp về công tác gia đình và các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao năng lực đội ngũ; nâng cao chất lượng thu thập dữ liệu; tăng cường công tác giám sát hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ công tác gia đình; kiểm tra, thanh tra thi hành pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình.


Số lượt người xem: 6439    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA