SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
0
4
5
2
Tin tức sự kiện 15 Tháng Bảy 2012 9:10:00 SA

Thời hạn đăng ký thuế

Ngày 22 tháng 5 năm 2012 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số: 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế, quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2012.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau:

1/ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hóa.

2/ Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

3/ Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

4/ Tổ chức được ủy quyền thu phí, lệ phí.

5/ Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

6/ Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như: các Ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài.

7/ Tổ chức, cá nhân khác có phát sinh khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Thời hạn đăng ký thuế:

a/ Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Danh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

b/ Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, được hoàn thuế phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

- Được cấp Giấy chứng nhận hoạt động hoặc Giấy phép thành lập, hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay của các tổ chức, cá nhân;

- Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

- Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân  (ngày cá nhân nhận thu nhập);

- Phát sinh tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế đối với các chủ dự án (hoặc đại diện được ủy quyền như Ban quản lý công trình), nhà thầu chính nước ngoài;

- Phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế theo quy định (áp dụng chung đối với các thủ tục tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp và chấm dứt hiệu lực mã số thuế).

Quy định hồ sơ:

Người nộp thuế nộp 01 (một) bộ hồ sơ duy nhất (áp dụng chung đối với các thủ tục tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp và chấm dứt hiệu lục mã số thuế).


Số lượt người xem: 4609    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA