SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
0
6
5
6
Tin tức sự kiện 02 Tháng Bảy 2012 11:10:00 SA

Một số nội dung cơ bản của Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

Quyết định số 62/2011/QĐ- TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

1. Đối tượng

a. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (bao gồm cả số đi lao động hợp tác quốc tế về phục viên, xuất ngũ, thôi việc) trước ngày 01/4/2000 hoặc chuyển ngành sau đó thôi việc trước ngày 01/01/1995 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng;

b. Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành (gọi chung là cán bộ, công nhân viên chức) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01/01/1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;

c. Cán bộ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ xã) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;

d. Dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý (bao gồm cả thôn, ấp thuộc các xã biên giới) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng;

đ. Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.

2. Địa bàn, thời gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

3. Thời gian tính hưởng chế độ

4. Chế độ trợ cấp

a. Chế độ trợ cấp hàng tháng

- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên có tứ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác, tính theo quy định tại khoản 3 nêu trên được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Mức trợ cấp là 925.000 đồng/tháng, nếu đủ 15 năm; sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% của mức trợ cấp nêu trên;

Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp được điều chỉnh tương ứng.

- Đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ trần thì thôi hưởng trợ cấp từ tháng tiếp theo; thân nhân của đối tượng từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hiện hưởng của đối tượng từ trần.

b. Chế độ trợ cấp một lần

- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên có dưới 15 năm công tác, tính theo quy định tại khoản 3, nêu trên được hưởng chế độ trợ cấp một lần. mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm công tác thực tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng;

- Đối tượng quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 1 nêu trên được hưởng chế độ trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Mức trợ cấp bằng 2.500.000 đồng, nếu có từ đủ 2 năm trực tiếp tham gia chiến tranh bảo bệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

- Đối tượng quy định tại khoản 1 nêu trên đã từ trần trước ngày 01/01/2012 (bao gồm cả số từ trần khi tại ngũ hoặc đang công tác) thì một trong những thân nhân sau đây của đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố mẹ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

c. Chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí

Đối tượng quy định tại khoản 1 nêu trên nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật của bảo hiểm xã hội hiện hành.

5. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp

6. Hiệu lực thi hành

Quyết định số 62/2011/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.


Số lượt người xem: 5343    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA