SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
0
1
2
0
Tin tức sự kiện 30 Tháng Năm 2012 9:00:00 SA

Phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

Để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2012 và Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12 tháng 03 năm 2012 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 2/4/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy; Vừa qua, Quận ủy 11 đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội Trung ương 4 (khóa XI) với các mục đích và yêu cầu sau:

Các cấp ủy Đảng tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, nắm vững mục tiêu, phương châm, giải pháp để tổ chức thực hiện cụ thể, tạo được chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng ngay trong nhiệm kỳ X (2010 - 2015), nhằm xây dựng Đảng bộ Quận, tổ chức Đảng cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân; Làm tốt công tác xây dựng Đảng là cơ sở để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị của Quận và cơ sở, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chương trình trọng điểm, phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống nhân dân theo Nghị quyết đã đề ra và là căn cứ để xem xét, sàng lọc, xây dựng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp Quận, cơ sở cho nhiệm kỳ tới; Quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình, phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên phải thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm, không chờ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách; Triển khai thực hiện Nghị quyết phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội, đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình, xác định nội dung, thời gian, cách làm, là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ Quận, tập thể Ban Thường vụ Quận ủy, Ban chấp hành Đảng bộ Quận, các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu phải thật sự gương mẫu làm trước; Xây dựng Đảng là công việc hệ trọng, khi thực hiện phải bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan, trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

 

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 – KHÓA XI

1. Mục tiêu

Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, Nghị quyết của Đảng.

2. Phương châm

Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Các giải pháp phải bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp "chống và xây", "xây và chống", nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt, nhất là cấp trung ương, người đứng đầu làm trước và phải thật sự gương mẫu để cho các cấp noi theo. Phải làm kiên quyết, kiên trì, xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng chính là để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phải bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không chuyển biến được tình hình; giữ đúng nguyên tắc, không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ.

3. Các nhóm giải pháp

1. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên.

2. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng

3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách.

4. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

 


Số lượt người xem: 5972    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA