SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
7
9
9
9
1
4
Tin tức sự kiện 30 Tháng Năm 2012 7:20:00 SA

Tăng cường quản lý nhà nước các hoạt động văn hoá - xã hội

Ủy ban nhân dân Quận 11 vừa ban hành Công văn số 587/UBND ngày 11/5/2012 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012 của UBND thành phố về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận, nhằm từng bước chấn chỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước các hoạt động văn hoá - xã hội, đưa các hoạt động dịch vụ văn hoá trên địa bàn quận dần đi vào nề nếp và tuân thủ đúng pháp luật. Uỷ ban nhân dân Quận 11 chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND 16 phường phải chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội, và phải chịu trách nhiệm trước UBND quận nếu để xảy ra tai nạn xã hội trên địa bàn phường quản lý.

Phòng Văn hoá và Thông tin đứng ra chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND quận tổ chức kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội và tổ chức tổng kiểm tra lập lại trật tự trên lĩnh vực kinh doanh văn hoá và phòng chống tệ nạn xã hội; kiên quyết đề xuất UBND quận hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đình chỉ các hoạt động chưa đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin có trách nhiệm tham mưu UBND quận theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong quá trình thực hiện Chỉ thị 13/2012/CT-UBND của các đơn vị; phối hợp với Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng quận đề xuất khen thưởng định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị thực hiện tốt và hạ bậc thi đua khi để phát sinh hoặc để xảy ra tệ nạn xã hội trên địa bàn được phân công quản lý.

Trưởng Công an quận chỉ đạo Công an 16 phường quản lý chặt chẽ địa bàn, không để các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá trái phép và kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, tạo môi trường văn hoá lành mạnh trên địa bàn.

Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại việc cấp phép đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở có dấu hiệu hoặc đang kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội; tham mưu cho UBND quận biện pháp xử lý, kể cả thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở vi phạm về tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật.

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận trong việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND 16 phường để phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn phường.


Số lượt người xem: 4704    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA