SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
0
3
6
4
Tin tức sự kiện 29 Tháng Tư 2012 11:20:00 SA

Nâng một bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu

Ngày 07 tháng 03 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 14/2012/NĐ-CP về sửa đổi Điều 7 Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân và Công an nhândân ban hành kèm theo Nghị định số 2004/2004/NĐ-CP. Cụ thể là:

1/ Sửa đổi điểm b, khỏan 2, Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,công chức,viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

“Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước, hòan thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thong báo nghỉ hưu, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a và điểm b, khỏan 1, Điều này.

2/ Sửa đổi Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dânban hành kèm theo Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP cụ thể như sau:

Sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) quy định tại điểm 1, khỏan 7, Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP như sau:

a/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh). Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo: 1,30

b/Các chức danh lãnh đạo từ Cục trưởng trở xuống thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự.

Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo: Từ 0,15 đến 1,0 (Bộ Tư pháp quy định cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2012.

      Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Điều 2 Nghị định này được tính hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.


Số lượt người xem: 6821    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA