SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
2
3
9
8
Tin tức sự kiện 25 Tháng Mười Hai 2011 3:50:00 CH

Tinh thần Ngày toàn quốc kháng chiến bất diệt (19/12/1946-19/12/2011)

Sau cách mạng tháng Tám (1945), nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời – Nhà nước Công – Nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Chính quyền cách mạng đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức,… nền kinh tế tài chính kiệt quệ, dẫn đến trận  đói năm Ất Dậu (1945), nạn mù chữ do chính sách ngu dân của thực dân Pháp duy trì trong suốt quá trình thống trị nước ta. Với dã tâm xâm lược thực dân Pháp tìm mọi cách xâm chiếm nước ta một lần nữa.Chính quyền cách mạng và nền độc lập của dân tộc một lần nữa bị đe dọa bởi nhiều lực lượng phản động trong nước và sự bao vây của các thế lực quân đội nước ngoài.

Đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”, ngày 18 và 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đã quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên phạm vi cả nước và đề ra đường lối, chủ trương kháng chiến. Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, động viên mọi tầng lớp nhân dân ai cũng phải ra sức đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc:  Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. Tiếp theo Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến là văn kiện thứ hai đề cập đến mục tiêu chính trị của cuộc cách mạng và cuộc kháng chiến. Đó là Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, là những khát vọng cháy bỏng của một dân tộc đã bị mất nước, bị nô lệ, kếo dài suốt một thế kỷ qua.

Đáp lời kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đường lối kháng chiến đúng đắn do Đảng vạch ra, nhân dân cả nước nhất tề đứng lên giết giặc cứu nước. Đêm 19/12 /1946, tiếng súng giết giặc của thủ đô Hà Nội đã nổ, mở đầu cuộc kháng chiến. Quân và dân cả nước cũng đã vùng lên kháng chiến và giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giữ vững độc lập, chủ quyền của dân tộc ta.

            Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã thúc giục toàn dân kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Hào khí đó hôm nay đang tiếp sức cho tất cả chúng ta ra sức xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phồn vinh – văn minh – hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.


Số lượt người xem: 4327    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA