SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
5
2
9
3
3
Tin tức sự kiện 23 Tháng Ba 2012 10:50:00 SA

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012

Thực hiện Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2012, ngày 02/3/2012, UBND quận 11 đã ban hành  Kế hoạch số 23/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012. Các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính của quận như:
           Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính ở các phòng ban và UBND 16 phường: thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình cải cách hành chính định kỳ hàng năm, phân công cụ thể các phòng ban chuyên môn trực thuộc thực hiện công tác cải cách hành chính theo ngành, lĩnh vực phụ trách; thường xuyên thanh tra công vụ, kiểm tra việc công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân, các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính theo quy định.

Thực hiện Cải cách hành chính trên 05 lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa liên thông, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012 và những năm tiếp theo. 

Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và UBND 16 phường căn cứ vào Chương trình Cải cách hành chính năm 2012 xây dựng Kế hoạch, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện cho phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị và chọn một mô hình thích hợp đột phá trong cải cách hành chính của đơn vị mình.

Ngoài việc xây dựng kế hoạch thực hiện tại cơ quan đơn vị, Thủ trưởng các phòng ban sau đây có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Chương trình như:

-   Phòng Tư pháp: cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản trên địa bàn quận;

-   Văn phòng UBND quận: cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát và đơn giản hoá thủ tục hành chính; thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước;

-   Phòng Nội vụ: cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 của quận và 16 phường. Đồng thời, tham mưu kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung về văn hoá ứng xử đối với cán bộ công chức, viên chức.

-   Phòng Tài chính - Kế hoạch: cải cách tài chính công;

-   Phòng Quản lý đô thị; Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp Văn phòng UBND quận, Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung đột phá về cấp phép xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở.


Số lượt người xem: 7095    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA