SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
4
9
4
Tin tức sự kiện 24 Tháng Hai 2012 8:35:00 SA

Kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 tại Quận 11

11.709.328 kwh

Là Tổng lượng điện tiết kiệm trên toàn địa bàn năm 2011 (bằng 194% so với cùng kỳ năm 2010)

6,15 tỷ đồng

Là Tổng kinh phí thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, quản lý sử dụng tài sản công.

- Trong đầu tư xây dựng cơ bản các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước: đã đề xuất giảm 27 tỷ đồng đối với 04 công trình nguồn vốn tập trung của thành phố để điều hòa bổ sung 03 công trình đang thi công nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành và thanh toán vốn theo khối lượng thực hiện.

- Trong quản lý, sử dụng các công trình phúc lợi công cộng: UBND các phường đã tiến hành vận động tự nguyện trong nhân dân đóng góp kinh phí với tỉ lệ từ 20% - 30% tổng mức đầu tư, đạt 100% so với kế hoạch đề ra, với số tiền là 641,6 triệu đồng.

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đào tạo, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động trong các cơ quan đơn vị đã góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và kinh phí hành chính: Có 100% Cán bộ công chức (CBCC) khối hành chính quận và 90% CBCC khối phường sử dụng tốt công nghệ thông tin.

- Tuyên truyền vận động 897 tổ dân phố thực hiện quy ước tổ chức việc cưới, việc tang, vận động 6 khu phố đăng ký xây dựng mô hình “Vận động nhân dân hạn chế đốt nhang và không đốt vàng mã, thực hiện không rãi vàng mã khi đưa tang trên đường phố”.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 34/KH – UBND ngày 22/3/2011 đề ra các nội dung cụ thể và triển khai chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc quận, trong đó đảm bảo tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương. Từng cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, tập trung ở các lĩnh vực sử dụng ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, thời gian làm việc trong cơ quan nhà nước, tiết kiệm trong tiêu dùng của cán bộ công chức và nhân dân. Quận đã triển khai thực hiện: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng tài sản công; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản các dự án sử dụng ngân sách nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các công trình phúc lợi công cộng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đào tạo, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động trong các cơ quan đơn vị; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng của cán bộ công chức và nhân dân.

Trong năm qua, UBND Quận 11 tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực; đặc biệt tập trung chỉ đạo các giải pháp thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 08/2011/CT-UBND của UBND Thành phố, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các đơn vị, CBCC trong tiết kiệm chi tiêu ngân sách, trong đầu tư xây dựng cơ bản và sử dụng tài sản công; nhất là việc tiết kiệm điện, tiết kiệm trong tiêu dùng đối với các tầng lớp nhân dân. Việc thực hành tiết kiệm tạo được sự đồng thuận ở các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân; tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế.


Số lượt người xem: 4029    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA