SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
7
5
2
7
Tin tức sự kiện 19 Tháng Giêng 2012 10:50:00 SA

3 Nhóm công tác trọng tâm chủ yếu năm 2012

            1. Tập trung mọi nguồn lực, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt các chính sách an sinh – xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Khai thác tối đa các nguồn vốn để ưu tiên cân đối cho các công trình trọng điểm được xác định cua chương trình phát triển đô thị, nhất là cân đối đủ vốn cho các công trình đang thi công để hoàn thành đúng tiến độ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo – tăng hộ khá, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu của chương trình vào năm 2013.

            2. Xây dựng kế hoạch với những nhiệm vụ, giải pháp thực thi cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện chủ đề “Năm 2012 – năm an toàn giao thông” của Thành phố.

            3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung rà soát, hoàn thiện và công khai quy trình, thủ tục, hồ sơ biểu mẫu hành chính; nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quả lý nhà nước; củng cố và nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính theo mô hình “một cửa, một cửa liên thông”; sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức từ quận đến phường; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phòng chống tham những, quan liêu, đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp mà UBND quận đã xác định trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tiếp tục cải tiến đổi mới phong trào thi đua với các nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực nhằm động viên các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012.


Số lượt người xem: 4254    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA