SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
5
6
1
0
Tin tức sự kiện 06 Tháng Bảy 2011 4:30:00 CH

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND ngày 09/06/2011 của UBND thành phố về phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 05 năm (2011-2015)

Căn cứ Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011 và Chỉ thị 21/2011/CT-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2011 về thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, kế hoạch 5 năm (2011 – 2015) theo Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Căn cứ Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế –xã hội 5 năm (2011-2015) của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa X đề ra. Ủy ban nhân dân quận 11 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung trọng tâm như sau:

I. Nội dung phát động thi đua:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương,chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng làm cho phòng trào thi đua thật sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị và cá nhân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 11 lần thứ X. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.

2. Trong tổ chức phát động phong trào thi đua, cần chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, công tác bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các gương người tốt việc tốt để học tập và làm theo tấm gương, góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm  tiêu cực, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, thực hiện đồng thời phong trào thi đua thường xuyên hàng năm và phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt phát động gắn với nội dung, phương thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả, có sơ tổng kết đánh giá kết quả phong trào. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen thưởng phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, được dư luận xã hội đồng tình; tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng. Trong khen thưởng cần chú trọng đến việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới, người lao động trực tiếp tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

4. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục hoàn thiện văn bản về công tác thi đua khen thưởng của quận thay thế các văn bản không còn phù hợp với Luật thi đua, khen thưởng, với Nghị định của Chính phủ và các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố. Tổ chức củng cố, kiện toàn bộ máy và nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình nhiệm vụ công tác thi đua trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong những năm tới.

5. Năm 2011, năm đầu thực hiện kế hoạch 05 năm (2011-2015), các cơ quan, đơn vị và phường căn cứ các nội dung của Kế hoạch này và kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2011 về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2011 theo Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó tập trung thực hiện chủ đề – Năm thanh niên và Năm vì trẻ em” và thực hiện 6 nội dung trọng tâm về thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; về chương trình phát triển đô thị; về chương trình giảm nghèo gắn với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; về phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Quyết định số 48/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận, nhất là thực hiện kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội;

II. Tổ chức thực hiện:

1.   Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, Chủ tịch UBND 16 phường thuộc quận có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch này; gửi kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân quận (thông qua phòng Nội vụ quận) trước ngày 16 tháng 7 năm 2011.

2.   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân của quận 11 tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực và thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cức trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của quận 11 năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011 – 2015).

3.   Giao phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng quận) có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng thi đua – khen thưởng quận, Hội đồng thi đua – khen thưởng các cơ quan, đơn vị và phường tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua; tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận và Hội đồng thi đua – khen thưởng quận trong việc tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào yêu nước hàng năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực cho phong trào thi đua nước của quận 11.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân quận (thông qua phòng Nội vụ).


Số lượt người xem: 3953    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA