SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
0
6
7
5
Tin tức sự kiện 06 Tháng Bảy 2011 7:55:00 SA

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2011

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính quận 11 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2011 như sau:

            1. Công tác chỉ đạo, điều hành trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính:

            + Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch số 4075/KH-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về rà soát, hiệu chỉnh và lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thành phố Hồ Chí Minh trên hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

            + Báo cáo chấm điểm thi đua của ngành Nội vụ và cải cách hành chính của quận năm 2010; Lập danh sách trích ngang lãnh đạo và cán bộ theo dõi, tổng hợp công tác cải cách hành chính của quận; Báo cáo tình hình cải cách hành chính quý I/2011

            + Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính của quận năm 2011.

            + Giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc UBND quận và 16 phường; Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức năm 2010; Báo cáo Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ.

            + Ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 27/01/2011 về rà soát, hiệu chỉnh và lập hồ sơ, địa giới hành chính trên địa bàn quận 11; Họp thống nhất hiệu chỉnh đường địa giới hành chính giữa quận 11 và quận Tân Bình.

            + Ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của UBND quận về ban hành quy định trình tự thủ tục và quy trình giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận.

            + Ban hành kế hoạch thực hiện “Năm Thanh niên 2011”, trong đó tập trung nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quận, phường đối với công tác thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu niên vui chơi, học tập và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

            + Tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố theo công văn số 3130/VP-KSTTHC ngày 18/5/2011 của Văn phòng UBND Thành phố.

            - Về công tác bầu cử: tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND Thành phố khoá VIII.

            2. Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và đơn giản hoá thủ tục hành chính:

            - UBND quận giao phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng ban chuyên môn rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp và người dân trong từng quý có báo cáo gửi về Sở. Trong 06 tháng Phòng Tư pháp đã tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, BĐH khu phố, tổ dân phố và các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành như sau:

            - Đã tổ chức 16 cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật với 3.425 người tham dự; Tổ chức 03 cuộc thi tìm hiểu Luật Bầu cử, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ (trong đó cuộc thi tìm hiểu Luật Bầu cử đã có kết quả và tổ chức phát giải thưởng với tổng số bài dự thi là 4.950 bài)

            Bên cạnh đó, phòng Tư pháp tham gia góp ý tổng cộng 07 văn bản quy phạm pháp luật gồm:

            +  Dự thảo Quyết định ban hành quy định một số mức chi cụ thể cho các hoạt động PBGDPL; Dự thảo Quyết định quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính; Dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại; Dự thảo Đề án đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của Cán bộ, công chức trực tiếp tham gia công tác xây dựng, kiểm tra VBQPPL giai đoạn 2011 - 2011 tại TP.HCM; Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Dự thảo Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

            - Tham gia thẩm định, góp ý giúp UBND quận ban hành 124 văn bản, giảm 105 văn bản giảm 45.85% vụ việc so với cùng kỳ năm 2010 bao gồm các lĩnh vực: thương mại, lao động, bảo hiểm xã hội, văn hóa xã hội, kế toán, in phát hành và sử dụng hóa đơn, an ninh trật tự xã hội, xây dựng, môi trường, giao thông đường bộ v.v..

            - Nhằm thực hiện có hiệu quả việc công khai các quy trình, thủ tục hành chính theo công văn số 712/UBND-TP ngày 10/8/2007 của UBND quận 11, Phòng Tư pháp xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công khai các thủ tục hành chính tại các tổ dân phố. Qua kiểm tra hầu hết 16 phường đều cập nhật kịp thời các quy trình tiếp nhận thụ lý và giao trả hồ sơ thuộc các lĩnh vực.

            3. Tình hình thực hiện cơ chế “ một cửa, một cửa liên thông” tại UBND quận và tại UBND 16 phường:

            - Tại UBND quận: đã tiến hành thực hiện “ một cửa liên thông” giữa phòng Tài nguyên - Môi trường và Chi cục thuế trong việc giải quyết hồ sơ cấp GCNQSHNƠ & QSHĐƠ gắn với việc ban hành thông báo nộp thuế.  Liên thông giữa phòng Kinh tế và Chi cục Thuế trong việc cấp giấy chứng nhận ĐKKD và cấp mã số thuế; Liên thông giữa phòng Tài nguyên - Môi trường (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) với 16 phường trong việc cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ. Giải quyết các hồ sơ của các đơn vị trong 5 tháng đầu năm như sau:

            + Phòng Kinh tế: đã giải quyết 1166/1166 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%

            + Phòng TN-MT đã giải quyết 1917/1917 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 1031 hồ sơ, đạt tỷ lệ 53,8%; hồ sơ đang thụ lý 886 đạt tỷ lệ 46,2%, trong đó trễ hạn 202 hồ sơ (các hồ sơ trễ hạn giải quyêt chủ yếu là do thiếu cán bộ thẩm định bản vẽ, thẩm định chưa đạt yêu cầu do chưa nắm rõ những điều chỉnh thay đổi ranh quy họach, cán bộ thụ lý còn nặng tính nguyên tắc máy móc khi áp dụng các quy định, cầu tòan trong xem xét các hồ sơ nên dẫn đến tình trạng hồ sơ trễ hạn còn nhiều…) 

            - Tại 16 phường việc thực hiện cơ chế “một cửa” đã đi vào hoạt động ổn định.

            4. Tình hình sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng ban chuyên môn:

            Thực hiện Nghị định 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ, UBND quận đã tổ chức lại gồm 13 phòng ban chuyên môn và thực hiện thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng theo Quyết định 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc sắp xếp phòng ban đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ trên các lĩnh vực một cách toàn diện. Nhìn chung hoạt động các cơ quan chuyên môn đều đạt hiệu quả tốt, có quy chế hoạt động của từng đơn vị tham mưu tốt cho UBND quận. Hiện nay tất cả các phòng ban chuyên môn thuộc quận đều đã có quy chế tổ chức và hoạt động theo quy chế mẫu của Thành phố. Đã thành lập Văn phòng đăng ký sử dụng đất.

            - Ban hành Quy định mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra xây dựng quận với Ủy ban nhân dân phường và Thanh tra xây dựng phường; về Quy chế luân chuyển cán bộ, công chức, cộng tác viên Thanh tra xây dựng trên địa bàn quận 11.

            5. Tình hình thực hiện các văn bản về cải cách tài chính công:

            - Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, phòng ban và 16 phường về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tiết kiệm 10% theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Trong quý, UBND quận tiến hành kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

            - Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu việc xét duyệt quyết toán ngân sách các đơn vị, thẩm định quyết toán ngân sách UBND 16 phường năm 2010; hướng dẫn các đơn vị nguồn bổ sung kinh phí tăng lương tối thiểu năm 2011 và tham mưu UBND quận kiểm tra tình hình thu, sử dụng các khoản phí, lệ phí, các khoản vận động tự nguyện trong nhân dân ở các phường, các đơn vị thuộc quận.

            - Kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện đối với 33 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn.

            6. Những công việc liên quan đến xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

            - Hỗ trợ kinh phí tham gia lớp tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức sự kiện văn hóa, lễ hội.

            - Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng về QLNN ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp năm 2011

            - Chiêu sinh lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính (hệ tại chức)

            - Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, thi nâng ngạch công chức viên chức năm 2011

            - Báo cáo tình hình hưởng chế độ trợ cấp khuyến khích quý I, II/2011.

            - Báo cáo tình hình biến động thành viên UBND quận và phường quý I,II/2011.

            - Tổng hợp danh sách cán bộ có nhu cầu dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2011; tham mưu công văn chấp thuận cho 06 viên chức thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tham dụ kỳ thi liên thông trình độ đại học.

            - Hỗ trợ kinh phí tập huấn về sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp của Bộ Tài chính; kinh phí tham dự khóa đào tạo nâng cao kỹ thuật soạn thảo văn bản, nghhiệp vụ hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ.

            - Ban hành Kế hoạch và thông báo thi tuyển công chức hành chính năm 2011 cho các đơn vị trên địa bàn quận.

            7. Hiện đại hoá nền hành chính:

            - Tiếp tục duy trì hoạt động hệ thống mạng nội bộ, đường truyền số liệu, phần mềm quản lý nhà nước, các phần mềm ứng dụng công nghệ GIS, đã cập nhật được 327 tin, bài viết và một số thủ tục hành chính lên website quận.

            - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp, hiệu chỉnh phần mềm liên thông đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế theo Thông tư 14.

            - Đã mở rộng phạm vi kết nối đường truyền MegaWan cho UBND 16 phường và đảm bảo cho phường liên thông đến quận và thành phố phục vụ tốt công tác bầu cử vừa qua.

            - Hiệu chỉnh một số lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm EDMS theo đề nghị của Văn phòng và các phòng ban; Tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc trong thời gian vừa qua. Đồng thời tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc EDMS cho các phòng ban đơn vị theo Kế hoạch của UBND quận.

            8. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008:

            - Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001:2008 theo kế hoạch 114/KH-UBND của UBND quận với 19 lĩnh vực áp dụng tại quận, đã được Đoàn đánh giá của Tổng cục đo lường chất lượng chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đang chờ cấp giấy chứng nhận. Đối với 16 phường đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.


Số lượt người xem: 6448    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA